Kolejne kontrole pieców przydomowych, kolejne mandaty

Kolejne mandaty karne wystawili strażnicy miejscy w październiku osobom, które paliły śmieci w piecach. Wysłano również dwie próbki  popiołu z pieców c.o. celem przeprowadzenia badań laboratoryjnych, do policji trafiły dwa doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

Pod koniec października, gdy strażnicy miejscy zadzwonili do dwóch  różnych bram posesji na osiedlu Wyszogrodzka, otworzyli im mieszkańcy, którzy nie chcieli wpuścić ich do kotłowni. Dlatego, też zgodnie z przepisami sprawy przekazano do policji celem prowadzenia dalszych czynności.

Straż miejska przypomina: Zgodnie z art. 225 Kodeksu karnego § 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W miesiącu październiku funkcjonariusze przeprowadzili 95 kontroli przydomowych kotłowni. Ujawnili wykroczeń, w tym 4 przypadki spalania materiałów zabronionych – nałożono 4 mandaty karne.

Wiele interwencji jest wszczynanych po zgłoszeniach od mieszkańców, dotyczących nadmiernego zadymienia danej okolicy. Ponadto działania mające na celu walkę ze smogiem podejmowane są również, jako interwencja własna funkcjonariuszy.

tłumaczy Jolanta Głowacka rzecznik prasowy SM w Płocku

50 strażników miejskich posiada upoważnienie Prezydenta Miasta Płocka do sprawowania kontroli ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami. Kontrole pieców prowadzone są w domach jednorodzinnych i kamienicach.

Od początku 2019 r. strażnicy przeprowadzili 510 kontroli przydomowych kotłowni. Sprawdzano prowadzoną dokumentację w zakresie gospodarowania odpadami oraz rodzaj używanego paliwa.

W wyniku przeprowadzonych działań ujawniono 58 wykroczeń, w związku z czym:

  • nałożono 29 mandatów karnych  z art. 191 ustawy o odpadach,
  • udzielono 17 pouczeń,
  • 10 sprawach prowadzone są czynności wyjaśniające,
  • skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądu.

Przypominamy, że od styczniu 2014 r. Prezydent Miasta Płocka na podstawie art. 379 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1232) –  upoważnił strażników miejskich do sprawowania w jego imieniu kontroli w zakresie ochrony środowiska w tym w szczególności kontroli postępowania z odpadami oraz kontroli palenisk i kotłowni.

W ramach udzielonego upoważnienia kontrolujący jest uprawniony do:

  1. wstępu także wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6.00 – 22.00 – na pozostały teren;
  2. przeprowadzenia czynności kontrolnych i żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  3. żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mający związek z problematyką kontroli.

Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej. W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie prezydentowi miasta ( art. 380 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).

dodaje Głowacka

W przypadku stwierdzenia przez strażnika miejskiego procederu spalania odpadów nakładanych jest mandat w wysokości do 500 zł. Jeśli właściciel nieruchomości nie przyznaje się do palenia odpadów, a zachodzi podejrzenie tego procederu, strażnik ma możliwość pobrania próbki popiołu do badania laboratoryjnego

W przypadku odmowy przyjęcia mandatu sprawa kierowana jest do sądu. To może zakończyć się grzywną do 5 tysięcy złotych.

To czym można palić w piecu reguluje ustawa o odpadach. Można palić wyłącznie tym, co jest przewidziane dla nich jako paliwo, czyli węglem, drewnem lub pelletem. Odpad z gospodarstwa domowego nie może być spalony w piecu domowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *