Dziesięciu bezrobotnych otrzyma środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Warto się pospieszyć

Można ubiegać się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Miejski Urząd Pracy w Płocku rozpoczął wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków. Wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej w tym naborze otrzyma 10 osób.

Maksymalnie 23.000 zł może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku. Trzeba spełnić kilka warunków. Program realizowany jest w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Płocku (III)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działalnie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe.
Uczestnikami projektu mogą być osoby zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku w wieku 30 lat i więcej, należące minimum do jednej z grup defaworyzowanych tj.:
•    osób w wieku 50 lat i więcej,
•    osób z niepełnosprawnościami,
•    osób długotrwale bezrobotnych,
•    osób o niskich kwalifikacjach.

Przy kierowaniu osób do projektu w ramach powyższych grup priorytetowo traktowane będą kobiety.

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w ramach ww. projektu będzie trwał do 2 października.
Wypełnione na obowiązującym formularzu i kompletne wnioski o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej wraz z wymaganymi załącznikami można składać wyłącznie przez:
– umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do siedziby MUP ul. 3 Maja 16-I piętro w godzinach 8:00-15:00,
– przesyłając za pomocą poczty tradycyjnej,
– w postaci elektronicznej na Elektroniczna Skrzynkę Podawczą Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku w ramach opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Platformy Publicznej (ePUAP).
Szczegółowe informacje  udzielane są w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16 pod nr tel. 24 367-18-37 oraz zamieszczone są na stronie internetowej www.mupplock.praca.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *