Co dalej z S10? Jak daleko będzie od Płocka

Budowa drogi ekspresowej S10 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej to główne tematy spotkań GDDKiA z samorządami. Prezentowano na nich m.in. wyniki Studium korytarzowego (SK), najkorzystniejsze przebiegi korytarza planowanej trasy oraz dalszymi krokami związanymi z przygotowaniem inwestycji. Jak zaznacza GDDKiA droga ekspresowa S10 i Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej to strategiczne dla kraju inwestycje, których potrzebę sygnalizowano już od lat. Jednak konkretny przebieg wariantu drogi będzie znany po opracowaniu i uzyskaniu decyzji środowiskowych uwarunkowań. Dziś wiadomo, że korytarze mają ok. 5 km szerokości. Lokalizację drogi S10 i obwodnicy aglomeracji warszawskiej analizowano na obszarze ponad 20 tys. km2 i 192 gmin.

materiały GDDKiA

Przy dobrej współpracy wszystkich zainteresowanych stron, pierwsze odcinki drogi ekspresowej S10 mogłyby być gotowe w 2027, a w całości w 2030 roku. Pierwszymi fragmentami Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej możemy pojechać na przełomie 2027 i 2028 roku, a cała trasa byłaby dostępna do 2035 roku

– czytamy na stronie GDDKiA

Od samego początku jesteśmy nastawieni na współpracę i szukanie porozumienia. Chcemy pokazać etap, na którym się znajdujemy i ustalić plany na przyszłość, tak aby już teraz rozwiać  wątpliwości. Choć w szczegółach możemy się różnić, to na pewno możliwa jest zgoda co do głównego kierunku inwestycji

 – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Studium korytarzowe to wstępny, ale jednocześnie jeden z kluczowych etapów złożonego i skomplikowanego procesu, jakim jest przygotowanie inwestycji. To właśnie dokumentacja przygotowana na etapie SK pozwala podjąć decyzję o prowadzeniu dalszych prac oraz o tym, w którym z rozważanych korytarzy projektanci mają wytyczyć możliwe warianty przebiegu drogi.

Strategiczna inwestycja

Droga ekspresowa S10 oraz Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej przewidziane są w strategicznych planach na szczeblu krajowym: Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (która obowiązywała do listopada zeszłego roku) oraz Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. Na potrzebę stworzenia tej trasy wskazuje się już zresztą od wielu lat. Pierwsze analizy dotyczące budowy drogi położonej w korytarzu S10 powstały już w 1979 roku! Prace analityczne nad drogą w korytarzu A50 prowadzono zaś już w latach 90-tych ubiegłego wieku.

Droga ekspresowa S10 w swoim docelowym kształcie połączy Warszawę ze Szczecinem, łącząc liczne trasy szybkiego ruchu (m.in. A1, A6, S3, S5, S6, S11). Wpłynie tym samym na stworzenie nowych możliwości komfortowego dotarcia do południowej granicy Polski i portów w Szczecinie i Świnoujściu (przez autostradę A6 i drogę ekspresową S3), aglomeracji poznańskiej i konurbacji górnośląskiej (przez drogę ekspresową S11). Dzięki inwestycji powstanie również dogodne połączenie z północną, centralną i południowo-zachodnią częścią Polski (przez drogę ekspresową S5) oraz z aglomeracją łódzką i portami morskimi w Gdańsku i Gdyni (przez autostradę A1).

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej poprawi połączenie stolicy z aglomeracją bydgosko-toruńską oraz portami morskimi w Szczecinie i Świnoujściu (przez drogę ekspresową S10), z aglomeracją trójmiejską oraz krakowską (przez drogę ekspresową S7), z północną częścią Polski i Via Balticą (przez drogi ekspresowe S8 i S61), z aglomeracją łódzką i wrocławską oraz południową granicą Polski (przez drogę ekspresową S8), z aglomeracją lubelską oraz południowo-wschodnią granicą Polski (przez drogę ekspresową S17). Dzięki połączeniu z autostradą A2, Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej usprawni dojazd do zachodniej i wschodniej granicy Polski oraz komunikację wewnątrz miasta, przejmując ciężki ruch tranzytowy.

Cztery korytarze

Obszar analiz lokalizacji drogi ekspresowej S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej objął ponad 20 tys. km2 i 192 gminy: 150 na terenie województwa mazowieckiego i 42 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Brana pod uwagę była minimalna ingerencja w istniejące jednostki osadnicze, minimalizacja kolizji z obszarami chronionymi i cennymi przyrodniczo, wykorzystanie rezerw w planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, minimalizacja liczby kolizji z istniejącymi obiektami (siecią kolejową, lasami, ciekami, zbiornikami wodnymi i terenami zagrożonymi powodzią, osuwiskami, terenami wojskowymi, lotniskami, obiektami sakralnymi, budynkami oświaty i ośrodków zdrowia, zabytkami), minimalizacja liczby kolizji z planowanymi kluczowymi elementami zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie parametrów technicznych dla drogi klasy S lub A w przypadku autostrady A50. Warto podkreślić, że bieżący etap prac nad inwestycją nie precyzuje dokładnego przebiegu przyszłej trasy. Określa jedynie korytarze, o szerokości ok. 5 km, w których droga może zostać zlokalizowana.

Zaproponowane zostały cztery warianty korytarzy dla planowanej trasy. W celu wyznaczenia najkorzystniejszego z nich, inwestycja została podzielona na pięć odcinków decyzyjnych.

S10 na odcinku autostrada A1 – Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (S50)

Efektem Studium korytarzowego było wyznaczenie czterech wariantów korytarza dla drogi ekspresowej S10 na odcinku autostrada A1 – Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (S50).

Wariant korytarza 1 (czerwony)

 • Długość: 119 km
 • Szacowana liczba węzłów: 9
 • Początek korytarza na autostradzie A1 w nowym węźle na obwodnicy Torunia (bez nowego mostu na Wiśle), koniec na planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu S50 w węźle Nacpolsk
 • Powiaty objęte inwestycją: Toruń, toruński, lipnowski, sierpecki, płocki, płoński
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 5,8 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 48,6 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 37 116 poj./dobę przy 18,7 proc. poj. ciężkich

Wariant korytarza 2 (niebieski)

 • Długość: 128 km
 • Szacowana liczba węzłów: 11
 • Początek korytarza na autostradzie A1 w istniejącym węźle Lubicz (bez nowego mostu na Wiśle), koniec na planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu S50 w węźle Kobylniki
 • Powiaty objęte inwestycją: Toruń, toruński, lipnowski, sierpecki, płocki, Płock, płoński
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 6,1 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 47,6 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 34 055 poj./dobę przy 20,2 proc. poj. ciężkich

Wariant korytarza 3 (zielony)

 • Długość: 100 km
 • Szacowana liczba węzłów: 8
 • Początek korytarza na autostradzie A1 w istniejącym węźle Włocławek Północ (konieczny nowy most na Wiśle), koniec na planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu S50 w węźle Nacpolsk
 • Powiaty objęte inwestycją: włocławski, Włocławek, lipnowski, płocki, sierpecki, płoński
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 4,7 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 47,3 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 34 213 poj./dobę przy 18,8 proc. poj. ciężkich

Wariant korytarza 4 (fioletowy)

 • Długość: 112 km
 • Szacowana liczba węzłów: 8
 • Początek korytarza na autostradzie A1 w nowym węźle na obwodnicy w sąsiedztwie
  m. Waganiec (konieczny nowy most na Wiśle), koniec na planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu S50 w węźle Nacpolsk.
 • Powiaty objęte inwestycją: aleksandrowski, lipnowski, włocławski, płocki, Płock, sierpecki, płoński
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 5,4 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 47,8 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 33 397 poj./dobę przy 21,8 proc. poj. ciężkich

Rozwiązanie najkorzystniejsze
Przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazała, że wszystkie przedstawione warianty są opłacalne ekonomicznie (skrócenie czasu podróży, mniejsze koszty wypadków, redukcja hałasu). Pozytywne były także wyniki oceny z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Najkorzystniejszy wariant ma długość 100 km, a jego szacowany koszt to 4,7 mld zł. Szacowana liczba węzłów drogowych to 8.

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej S50, na odcinku autostrada A2 (Centralny Port Komunikacyjny) – Wyszogród – Serock – A2 (Mińsk Mazowiecki)

Efektem Studium korytarzowego było wyznaczenie czterech wariantów korytarza dla północnej części Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu drogi ekspresowej S50, na odcinku autostrada A2 (Centralny Port Komunikacyjny) – Wyszogród – Serock do włączenia do A2 (Mińsk Mazowiecki).

Wariant korytarza 1 (czerwony)

 • Długość: 163 km
 • Szacowana liczba węzłów: 16
 • Początek na autostradzie A2 w węźle Wiskitki, z mostami na Wiśle i Narwi, połączenie
  z S10 w węźle Nacpolsk, przejście między Tłuszczem a Wołominem, koniec na autostradzie A2 w węźle Dębe Wielkie.
 • Powiaty objęte inwestycją: wołomiński, legionowski, pułtuski, miński, nowodworski, sochaczewski, płoński, płocki, żyrardowski
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 10,9 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 66,6 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 44 417 poj./dobę przy 9,9 proc. poj. ciężkich

Wariant korytarza 2 (niebieski)

 • Długość: 177 km
 • Szacowana liczba węzłów: 16
 • Początek na autostradzie A2 w węźle Wiskitki, z mostami na Wiśle, Narwi i Bugu, połączenie z S10 w węźle Kobylniki, odejście w kierunku Wyszkowa, koniec na autostradzie A2 w węźle Mińsk Mazowiecki.
 • Powiaty objęte inwestycją: wyszkowski, wołomiński, legionowski, pułtuski, miński, płoński, płocki, nowodworski, sochaczewski, żyrardowski
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 11,9 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 67,1 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 39 509 poj./dobę przy 8,9 proc. poj. ciężkich

Wariant korytarza 3 (zielony)

 • Długość: 165 km
 • Szacowana liczba węzłów: 15
 • Początek na autostradzie A2 w węźle Wiskitki, z mostami na Wiśle i Narwi, połączenie z S10 w węźle Nacpolsk, obejście Sochaczewa od wschodu, przejście między Tłuszczem a Wołominem, koniec na autostradzie A2 w węźle Dębe Wielkie.
 • Powiaty objęte inwestycją: wołomiński, legionowski, pułtuski, miński, płoński, płocki, nowodworski, warszawski zachodni, sochaczewski, żyrardowski
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 10,9 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 65,7 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 40 413 poj./dobę przy 9,6 proc. poj. ciężkich

Wariant korytarza 4 (fioletowy)

 • Długość: 180 km
 • Szacowana liczba węzłów: 16
 • Początek na autostradzie A2 w węźle Wiskitki, z mostami na Wiśle, Narwi i Bugu, połączenie z S10 w węźle Nacpolsk, odejście w kierunku Wyszkowa, koniec na autostradzie A2 w węźle Mińsk Mazowiecki.
 • Powiaty objęte inwestycją: wyszkowski, wołomiński, legionowski, pułtuski, miński, płoński, płocki, nowodworski, sochaczewski, żyrardowski
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 12,2 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 67,5 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 37 913 poj./dobę przy 8,3 proc. poj. ciężkich

Przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazała, że wszystkie przedstawione warianty są opłacalne ekonomicznie (skrócenie czasu podróży, mniejsze koszty wypadków, redukcja hałasu). Pozytywne były także wyniki oceny z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Najkorzystniejszy wariant ma długość 165 km i ok. 15 węzłów, a jego szacowany koszt to 10,9 mld zł.

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej A50, na odcinku autostrada A2 (Centralny Port Komunikacyjny) – Góra Kalwaria – A2 (Mińsk Mazowiecki)

Efektem Studium korytarzowego było wyznaczenie czterech wariantów korytarza dla południowej części Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu autostrady A50 na odcinku A2 (Centralny Port Komunikacyjny) – Góra Kalwaria – A2 (Mińsk Mazowiecki).

Wariant korytarza 1 (czerwony)

 • Długość: 98 km
 • Szacowana liczba węzłów: 10
 • Początek na autostradzie A2 w węźle Dębe Wielkie, z nowym mostem na Wiśle, na fragmencie w sąsiedztwie linii kolejowej nr 12, przejście na północ od Kołbieli, Góry Kalwarii i Grójca, koniec na autostradzie A2 w węźle Wiskitki.
 • Powiaty objęte inwestycją: grójecki, grodziski, miński, piaseczyński, otwocki, żyrardowski
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 7,5 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 76,4 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 58 634 poj./dobę przy 9,3 proc. poj. ciężkich

Wariant korytarza 2 (niebieski)

 • Długość: 107 km
 • Szacowana liczba węzłów: 11
 • Początek na autostradzie A2 w węźle Mińsk Mazowiecki, z nowym mostem na Wiśle, na fragmencie w sąsiedztwie linii kolejowej nr 12, przejście na południe od Kołbieli i dalej pomiędzy Grójcem i Tarczynem, koniec na autostradzie A2 w węźle Wiskitki.
 • Powiaty objęte inwestycją: grójecki, grodziski, miński, piaseczyński, otwocki, żyrardowski
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 8,0 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 75,2 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 52 424 poj./dobę przy 9,9 proc. poj. ciężkich

Wariant korytarza 3 (zielony)

 • Długość: 97 km
 • Szacowana liczba węzłów: 9
 • Początek na autostradzie A2 w węźle Dębe Wielkie, z nowym mostem na Wiśle, przejście na północ od Kołbieli, Góry Kalwarii i Tarczyna, koniec na autostradzie A2 w węźle Wiskitki.
 • Powiaty objęte inwestycją: grodziski, miński, piaseczyński, pruszkowski, otwocki, żyrardowski
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 7,3 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 75,2 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 55 221 poj./dobę przy 9,1 proc. poj. ciężkich

Wariant korytarza 4 (fioletowy)

 • Długość: 106 km
 • Szacowana liczba węzłów: 10
 • Początek na autostradzie A2 w węźle Mińsk Mazowiecki, z nowym mostem na Wiśle, przejście na południe od Kołbieli i północ Góry Kalwarii oraz Tarczyna, koniec na autostradzie A2 w węźle Wiskitki.
 • Powiaty objęte inwestycją: grodziski, miński, piaseczyński, pruszkowski, otwocki, żyrardowski
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 7,8 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 74,0 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 50 710 poj./dobę przy 9,6 proc. poj. Ciężkich

Przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazała, że wszystkie przedstawione warianty są opłacalne ekonomicznie (skrócenie czasu podróży, mniejsze koszty wypadków, redukcja hałasu). Pozytywne były także wyniki oceny z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Najkorzystniejszy wariant ma długość 98 km i ok. 10 węzłów, a jego szacowany koszt wynosi 7,5 mld zł.

Ocena inwestycji w podziale na odcinki decyzyjne pozwala stworzyć optymalną kombinację najkorzystniejszych wariantów, przedstawionych w analizie wielokryterialnej. Dla pierwszego i piątego odcinka decyzyjnego za najkorzystniejszy uznany został korytarz zielony (wariant 3), a dla pozostałych odcinków decyzyjnych – korytarz czerwony (wariant 1).

W efekcie optymalny korytarz dla S10 ma długość 100 km, ok. 8 węzłów, a koszt całościowy wynosi 4,7 mld zł. Dla S50 długość optymalnego korytarza to 165 km, w którym zaplanowano ok. 15 węzłów. Szacowany koszt to 10,9 mld PLN. W przypadku A50 długość korytarza to 98 km z ok. 10 węzłami, a szacowany koszt to 7,5 mld PLN. Łącznie najkorzystniejszy korytarz całej planowanej inwestycji (S10, S50 i A50) ma długość 363 km. Zaplanowano w sumie ok. 33 węzły, a szacunkowy koszt realizacji to ponad 23 mld zł.

Obecnie staramy się o pozyskanie finansowania na przeprowadzenie prac przygotowawczych. Po pozyskaniu finansowania, planujemy ogłosić postępowanie na wykonanie STEŚ. Zakładamy, że przetarg ogłosimy do końca 2021 r.

– czytamy na stronie GDDKiA

źródło GDDKiA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *