Poszkodowane osoby mogą ubiegać się o odszkodowanie. Prace rozpoczęły komisje

Osoby, które ucierpiały w Płocku w wyniku zatoru lodowego i podtopień nieruchomości mogą ubiegać się o specjalne środki na usuwanie skutków powodzi. Poszkodowani mieszkańcy powinni bezzwłocznie zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku i złożyć stosowny wniosek o wsparcie.

Prezydent Miasta Płocka powołał dwie komisje, które zajmą się szacowaniem szkód oraz przygotowaniem raportów, które będą podstawą do ubiegania się o środki z rezerwy celowej przeznaczonych na dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z usuwaniem skutków powodzi. Komisja zajmująca się szkodami w mieniu mieszkańców rozpoczęła już prace. Ocena stanu pierwszych zalanych nieruchomości odbędzie się w terenie, w środę 10 marca. W pierwszej kolejności szkody będą oceniane u osób z ul. Gmury. Druga komisja zajmie się oceną szkód w mieniu komunalnym.

Środki na skutki zniszczeń w związku z powodzią i podtopieniami będą pochodzić ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Będzie to pomoc finansowa w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Poszkodowani mieszkańcy Gminy Miasto Płock muszą sami formalnie wystąpić z wnioskiem do MOPS w Płocku w celu otrzymania wsparcia w związku z usuwaniem skutków powodzi. Większość poszkodowanych już to zrobiła, jednak wciąż można jeszcze zgłaszać wnioski o zasiłek celowy – do 12 marca 2021.

Pomoc będzie udzielona w formie zasiłku celowego przyznawanego, na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.), przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, który działa z upoważnienia prezydenta miasta. Co również ważne – pomoc może być przyznawana niezależnie od kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy. Wypłaty zasiłków celowych osobom uprawnionym dokonywane będą przez właściwe miejscowo ośrodki pomocy społecznej, czyli w Płocku – przez MOPS.

Tak przyznana pomoc przeznaczona jest na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku klęski żywiołowej –  m. in. powodzi, podtopień.

Co również ważne – pomoc tak przyznawana jest niezależna od odszkodowania przysługującego z tytułu zawartego z firmą ubezpieczeniową ubezpieczenia budynku/lokalu mieszkalnego od skutków klęsk żywiołowych. Jeśli poszkodowany korzysta z polisy ubezpieczeniowej, to organ gminy (komisja) jest zobligowany do stosowania zasady miarkowania pomocy.

Pomoc dla poszkodowanych mieszkańców przysługuje na remont uszkodzonego budynku/lokalu mieszkalnego a jej wysokość ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł, przyznawanej w związku ze szkodami w jednym budynku/lokalu mieszkalnym. Taki zasiłek pomniejsza się także o kwotę już wcześniej przyznanej pomocy, z uwagi na to samo zdarzenie, zasiłku celowego z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości do 6.000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *