PKN ORLEN i Wodociągi Płockie inicjatorami działań przeciwpowodziowych w Płocku

PKN ORLEN wspólnie z Wodociągami Płockimi zainicjował wypracowanie niezbędnych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na Wiśle w rejonie Płocka. W tym celu odbyło się spotkanie przedstawicieli Koncernu oraz Wód Polskich, Prezydenta Miasta Płocka, a także Wodociągów Płockich dotyczące zacieśnienia współpracy. Umożliwiło ono zapoznanie się ze specyfiką ujęć wody dla PKN ORLEN i miasta Płocka oraz uwarunkowań związanych z ich pracą podczas zagrożenia powodziowego.

W związku z sytuacją zagrożenia powodziowego, która wystąpiła w tym roku w lutym w rejonie Płocka podjęliśmy decyzję o wypracowaniu rozwiązań, które zminimalizują ryzyko powodziowe w Płocku. W ten sposób zapewnimy bezpieczeństwo nie tylko mieszkańcom Płocka, ale także strategicznym obiektom należącym do PKN ORLEN. Dzięki zainicjowanej przez nas współpracy skutecznie zrealizujemy założone cele

powiedział Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN.

PKN ORLEN zamierza aktywne angażować się we wszystkie niezbędne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na Wiśle w Płocku. Propozycje rozwiązań będą wypracowane wspólnie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie odpowiedzialnym za działania regulacyjne na Wiśle oraz samorządem lokalnym i Wodociągami Płockimi.

Ujęcie wody PKN ORLEN typu zatokowego zlokalizowane jest na 635 km rzeki Wisły w sąsiedztwie przystani Naftoremontu w Płocku. Pozwala ono projektowo na pobieranie z Wisły  11 700 m3/h wody. PKN ORLEN w ostatnich latach zdecydowanie zmniejszył pobór wody z 5000 do 3000 m3/h. Ekologicznym efektem działań wprowadzonych w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku jest wykorzystywanie wody po jej uzdatnieniu w zakładowej Oczyszczalni Ścieków do celów bezpieczeństwa technicznego. Jako woda przeciwpożarowa kierowana jest do przeciwpożarowej sieci hydrantowej Zakładu Produkcyjnego w Płocku i stanowi jej zaopatrzenie na wypadek pożaru.

Działania przeciwpowodziowe dotyczyły również zabezpieczenia ujęcia wody należącego do PKN ORLEN. W obronie ujęcia Koncernu brała udział Zakładowa Straż Pożarna, ORLEN Ochrona, Wojska Obrony Terytorialnej, obsługa ujęcia, a działaniami kierował Zakładowy Komitet Przeciwpowodziowy. W celu niedopuszczenia wody do budynku ujęcia ułożono 3000 worków z piaskiem zabezpieczając najbardziej newralgiczne punkty i wały. 

Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie odpowiedzialne za działania regulacyjne na Wiśle koordynowały upust wody na tamie we Włocławku, aby umożliwić spływ nadmiaru wody. Dzięki  wysiłkom i zaangażowaniu wszystkich służb Koncernu ujęcie wody dla ORLENU pracowało i dostarczało wodę do Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN  bez zakłóceń.

Wysoka fala  zagroziła również ujęciu powierzchniowemu wody dla miasta Płocka. Ujęcie powierzchniowe „Grabówka” zlokalizowane jest na  prawym brzegu rzeki, w  629 km jej biegu i stanowi jedno z podstawowych źródeł poboru wody dla Płocka.

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. pobierają z Wisły ok.  50 proc. wody potrzebnej dla zaspokojenia wszystkich  potrzeb mieszkańców Płocka. Pozostałe 50 proc. stanowi  woda pobierana z ujęć głębinowych zlokalizowanych na terenie miejscowości Borowiczki w sąsiedniej gminie Słupno wzdłuż rzeki Słupianki – dopływu Wisły. Taka lokalizacja wszystkich ujęć sprawia, że wysoki poziom wód Wisły i przekroczenie stanów alarmowych jest zagrożeniem nie tylko dla obszarów wzdłuż  rzeki,  ale również zlokalizowanych w bezpośredniej bliskości jej dopływu – rzeki Słupianki.

Podczas powodzi w lutym 2021 woda podchodziła pod studnie głębinowe. Prowadzona była akcja zabezpieczania ujęć, poprzez ułożenie ponad 4 000  worków z piaskiem przez służby ratownicze, w tym wojsko i jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Wysoki stan wód w Wiśle spowodował, że rzeka podtopiła bulwary miejskie oraz zalała nadwiślańskie osiedla: Radziwie, Borowiczki, Pradolina Wisły. Wszystkie służby ratunkowe uczestniczyły w budowie zabezpieczeń, aby nie dopuścić do przelania się wody przez wały przeciwpowodziowe.

Wykazaliśmy się sprawną organizacją. Ale sytuacja ta pokazała, że wciąż musimy myśleć o zabezpieczeniu się przed żywiołem, jakim jest Wisła, a także o zabezpieczeniu ujęć wody i zapewnieniu płocczanom nieprzerwanych jej dostaw. Aby to osiągnąć potrzebujemy zaangażowania i współpracy kilku podmiotów. Jest to szczególnie ważne  w sytuacji, kiedy sukcesywnie, od wielu lat  prowadzimy duże inwestycje w mieście, w tym w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną. Przypomnę, że w tej chwili „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. prowadzą przebudowę Stacji Uzdatniania Wody „Górna”,  Stacji Uzdatniania Wody „Góry oraz przebudowę ujęcia powierzchniowego „Grabówka. Dlatego tak istotnym jest, jak najszybsze  opracowanie Planu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Płocka i współpraca wszystkich zainteresowanych stron

–  powiedział Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka.

O wszystkich wspólnych działaniach i decyzjach PKN ORLEN, Wodociągów Płockich, Urzędu Miasta Płocka i Wód Polskich będziemy informować na bieżąco tak jak będą one podejmowane i realizowane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *