Gabin realizuje kolejny projekt skierowany do seniorów

Klub seniora w Gąbinie rozpoczął swoją działalność. Będzie tu realizowany projekt „Dobra pora na aktywnego seniora”.

W ramach Klubu Seniora zostaną zorganizowane zajęcia dla uczestników: ruchowe; manualne; muzyczne; kulinarne; komputerowe; florystyczne; spotkania konsultacyjne: poradnictwo prawne z psychologiem, dietetykiem, kardiologiem; wieczorki taneczne; wyjazdy całodzienne; do teatru; do kina; na basen; Dzień Seniora; Śniadanie Wielkanocne; Wigilia Seniorów. Do udziału w projekcie zaproszono również opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych, którzy zostaną objęci wsparciem w postaci szkoleń. Dodatkowo utworzona wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego spowoduje wzrost samodzielności osób niesamodzielnych.

Projekt jest realizowany przez Miasto i Gminę Gąbin, w ramach Osi Priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, i będzie realizowany od 01 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r.
Projekt jest skierowany do osób w wieku 60+, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Gąbin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *