PKN ORLEN będzie wykorzystywał miejskie ścieki w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

PKN ORLEN i Wodociągi Płockie podpisały porozumienie o współpracy w ramach projektu, którego celem jest przekazanie przez miasto i wykorzystanie oczyszczonych ścieków komunalnych przez Koncern jako wsadu do wody procesowej używanej w Zakładzie Produkcyjnym ORLENU w Płocku. Będzie to już kolejny projekt ORLENU realizowany w ramach gospodarki obiegu zamkniętego pod nazwą „Blue Bridge”.

(od lewej) Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN, Andrzej Wiśniewski, Prezes Zarządu Wodociągi Płockie Sp. z o.o., Andrzej Wachowski, Dyrektor Biura Gospodarki Wodno-Ściekowej PKN ORLEN

Razem z podpisanym porozumieniem powołano wspólny zespół do przeprowadzenia badań pilotażowych i przygotowania właściwej dokumentacji: Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów niezbędnych do wydania rekomendacji, co do ostatecznej formy realizacji projektu.

Rozwój gospodarczy na świecie oraz wzrost liczby mieszkańców znacznie zwiększył zapotrzebowanie na energię. Spowodował także wyczerpywanie się zasobów naturalnych. Prognozy Organizacji Narodów Zjednoczonych zakładają, że do 2050 r. liczba ludności na świecie wzrośnie o 1/3, co przełoży się na 50 proc. wzrost zapotrzebowania na wodę, a co za tym idzie także na zwiększony wolumen odprowadzanych ścieków oraz energię w tym okresie. Unia Europejska chcąc powstrzymać zmiany klimatu, przyjęła plan działań na rzecz zrównoważonej gospodarki czyli „Europejski Zielony Ład”, w którym kładzie nacisk na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym. Inicjatywy i działania PKN ORLEN takie jak dzisiejsze porozumienie to realne działania na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu oraz realizacja strategii Koncernu, który będzie neutralny klimatycznie już w 2030 roku

– powiedział Józef Węgrecki Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN.

Obecnie trwają prace umożliwiające pilotażowy test wykorzystania miejskich ścieków z Płocka w ORLENIE. Poprzedzone one były m.in. prefisibility study wraz z analizą technologii doczyszczania ścieków, analizami zapisów polityk i regulacji prawnych oraz analizami strumienia oczyszczonych ścieków z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Płocku w ujęciu ilościowym i jakościowym. Dodatkowo wykonano badania wody surowej z Wisły oraz wykonano analizy możliwych tras poprowadzenia rurociągu transportującego ścieki z miejskiej oczyszczalni do Zakładu Produkcyjnego ORLENU w Płocku.

Przeprowadzone analizy wskazują, że projekt Koncernu i Wodociągów Płockich pozwoli na zmniejszenie wolumenu surowej wody pobieranej z Wisły o około 25 proc. Ponadto będzie miał pozytywny wpływ na jakość wody w Wiśle, ponieważ oprócz zmniejszonego poboru wody przez Koncern także Wodociągi Płockie będą wprowadzać do rzeki mniej ścieków komunalnych. Nasz wspólny projekt to doskonały przykład domykania obiegu gospodarki surowcowej

– mówi Andrzej Wachowski – Dyrektor Biura Gospodarki Wodno-Ściekowej PKN ORLEN.

PKN ORLEN zdaje sobie sprawę, że powiązanie zasobów takich, jak woda i energia staje się jednym z kluczowych determinantów zapewnienia warunków do zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego w ujęciu zarówno globalnym, jak i lokalnym. Dobra te są niezbędne nie tylko dla globalnej produkcji, ale i procesów bytowych. Stąd gospodarka wodno-ściekowa, obok ochrony powietrza jest nie tylko jednym z komponentów środowiska, ale także istotnym obszarem, jeżeli chodzi o zintegrowane podejście w zarządzaniu kwestiami środowiskowymi.

Zgodnie z nowym paradygmatem oczyszczalnie ścieków powinny być projektowane z uwzględnieniem maksymalizacji odzysku zasobów i energii. Ma to związek z faktem, że ważnymi kwestiami w zarządzaniu środowiskiem pozostają: ślad środowiskowy, ślad węglowy produktu i organizacji, a także ślad wodny. To nowe podejście podkreśla przejście w kierunku obiektów neutralnych energetycznie lub nawet energetycznie pozytywnych. Odpowiednie innowacyjne procesy zarządzania w tym obszarze zapewnią obok zmniejszenia ilości pobieranej wody i odprowadzanych ścieków także minimalizację oddziaływania na otoczenie, poprawę wskaźników efektywnościowych i energetycznych oraz poprawę benchmarków produktowych organizacji, wspierając budowę przewagi konkurencyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *