Już można ubiegać się o dodatek osłonowy

Już można składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego. Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, przysługuje on gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (dochód w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

·        400 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,

·        600 zł dla gospodarstwa 2 i 3 osobowego,

·        850 zł dla gospodarstwa 4 i 5 osobowego,

·        1150 zł dla gospodarstwa co najmniej 6 osobowego.

Przy przyznawaniu dodatku osłonowego obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należ złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku. Wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. Osoby, które złożą wniosek do 31 stycznia 2022 r. otrzymają dodatek osłonowy w dwóch równych ratach w terminie do 31 marca oraz do 2 grudnia 2022 r. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal mogą ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100 proc. dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Wnioski złożone po 31 października pozostaną bez rozpoznania.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe dodatek osłonowy wynosi rocznie odpowiednio 500 zł, 750 zł, 1062,50 zł i 1437,50 zł.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się podpisem kwalifikowanym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wypłata dodatku jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Środki na wypłatę dodatku przekazują gminom wojewodowie. Gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie dotacji co kwartał.

Wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. Formularz wniosku jest do pobrania na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej http://mopsplock.eu/web/a,119,wzor-wniosku-o-wyplate-dodatku-oslonowego oraz w siedzibach ośrodka przy ul. Zgliczyńskiego 4 i ul. 3 Maja 16 w dziale dodatków mieszkaniowych. W tych samych punktach należy składać wnioski.

Wnioski są również wydawane i przyjmowane w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (stanowisko nr 1), wejście od strony ul. Zduńskiej.

Szacuje się, że w Płocku z dodatku będzie mogło skorzystać 28 tys. gospodarstw domowych (52 proc.).-

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *