Uwaga! Pomoc Polakom z Ukrainy

Od marca ruszył program wsparcia osób polskiego pochodzenia, które uciekły przed wojną na Ukrainie.

Zakłada on pomoc Polakom, posiadaczom Karty Polaka i członkom ich najbliższej rodziny, którzy znaleźli się Polsce po wybuchu konfliktu (24 lutego 2022). Projektem może być objętych 6 tys. posiadaczy Karty Polaka wraz z rodzinami: współmałżonkami, wstępnymi oraz zstępnymi, którzy w obawie o życie swoje i najbliższych uciekli do Polski.

Odbiorcami projektu „Pomoc Polakom z Ukrainy” są dokładnie:

– posiadacze Karty Polaka oraz członkowie ich najbliższej rodziny, obejmującej współmałżonka, wstępnych i zstępnych;

– osoby, które posiadały Kartę Polaka, natomiast utraciła ona ważność z powodu uzyskania zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP lub uzyskania polskiego obywatelstwa. Dotyczy to także członków ich najbliższej rodziny – małżonków, wstępnych oraz zstępnych;

– obywatele polscy posiadający stałe miejsce zamieszkania na Ukrainie (zameldowanie), podobnie jak we wcześniejszych przykładach – odbiorcami projektu są również członkowie ich najbliższej rodziny;

– osoby posiadające decyzje o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub posiadające decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia i także – jak w innych przypadkach – członkowie ich najbliższej rodziny.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” udzieli pomocy w następującym zakresie:

• wsparcia konsultacyjno-adaptacyjnego – wolontariusze, w razie potrzeby, będą pełnić funkcję asystentów m.in. w urzędach, szkołach, przedszkolach, bankach; animatorów kultury polskiej. Pomoc, szczególnie dla dzieci, będzie udzielana przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Zajęcia uwzględnią grupę wiekową oraz kondycję psychiczną każdego dziecka;

• przekazania jednorazowych zapomóg finansowych (wyliczenia kwot zapomóg oparte są na założeniach, ujętych w ustawie o Karcie Polaka) w pierwszym miesiącu po przybyciu beneficjentów do Polski. Jedna osoba dorosła otrzyma 1505,00 zł, a dziecko – 752,50 zł;

• pokrycia kosztów pobytu i wyżywienia (80 zł na dobę przez 30 dni, czyli równowartość 2,4 tys. zł)

• zapewnienia transportu (przewóz ludzi, pomocy materialnej, dowóz osób do lekarza itp.),

• zorganizowania kursów języka polskiego dla osób dorosłych. Będą one prowadzone w formie hybrydowej (stacjonarnie oraz on-line) przez lektorów języka polskiego za pośrednictwem platform internetowych (ZOOM, Teams).

• pokrycia kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (kursy doszkalające, zawodowe, zmiana kwalifikacji zawodowych).

Kursy podnoszenia lub zmiany kwalifikacji beneficjenci będą mogli wybrać indywidualnie – w zależności od możliwości i preferencji – spośród oferty dostępnej w Polsce.

– Naszą intencją jest zwiększenie szans uchodźców i ich rodzin na podjęcie pracy zarobkowej w Polsce i usamodzielnienie się – podkreślają w Fundacji.

Jeśli beneficjenci znajdą możliwości dokształcenia się w wybranych dziedzinach, zdobyciu nowych umiejętności, zgłoszą tę chęć oferentowi, podając szczegóły kursu (zakres, cenę), oferent będzie mógł pokryć koszty takowego szkolenia.

Przykładowe kursy: stylizacja paznokci, kosmetyka, asystent osoby niepełnosprawnej, opieka nad osobami starszymi, masażystka, cukiernik, fryzjer, excel itp.

– Jeszcze pracujemy nad szczegółami, ale zaczęliśmy już wypłacać jednorazowe zapomogi finansowe – dodają w Fundacji.

Aby skorzystać z pomocy potrzebne są skany dokumentów

  • wypełniony i podpisany wniosek;
  • Karta Polaka;
  • pierwsza strona ukraińskiego paszportu;
  • strona z pieczątką, potwierdzającą przekroczenie granicy po 24.02.2022;
  • PESEL;

– Czekamy na dokumenty – mówią w Fundacji.

Dodajmy, że pomoc w wypełnieniu, przygotowaniu i wysłaniu dokumentów można uzyskać w Urzędzie Miasta Płocka. W środę pomoc taką otrzymała już pierwsza osoba i komplet wymaganych dokumentów został do Fundacji wysłany. Informacje na temat sposobu uzyskania pomocy przy przygotowaniu dokumentów można uzyskać pod nr tel.: 603 608 702

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.