sobota, 2 grudnia 2023
Płock

Dofinansowanie wynagrodzeń ze środków FGŚP

Przedsiębiorcy z Mazowsza, u których wystąpił spadek obrotów w związku z pandemią koronawirusa, mogą zwrócić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o pomoc w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W ciągu trzech dni od wejścia w życie ustawy do WUP w Warszawie wpłynęło 149 wniosków na około 66,6 mln zł.

O ochronę miejsc pracy mogą ubiegać się pracodawcy, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych w następstwie epidemii koronawirusa. Dzięki środkom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju do 1533 zł, a jeśli obniżył wymiar czasu pracy – do 2452 zł. Do tej pory pracodawcy wystąpili o dofinansowanie utrzymania miejsc pracy dla 13,5 tys. pracowników. 70 wniosków dotyczy przestoju ekonomicznego i obejmuje 3 385 zatrudnionych, z kolei 116 – obniżonego wymiaru czasu pracy i dotyczy ponad 10 tys. pracowników. Pracodawcy mogą składać dwa wnioski równocześnie.

O dofinansowanie mogą ubiegać się pracodawcy, którzy nie zalegają z należnościami do ZUSUrzędu Skarbowego, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego (do końca III kw. 2019 r.). Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z dopłaty z FGŚP będą zobowiązani do utrzymania miejsc pracy przez okres pobierania świadczeń oraz równy temu okresowi po zakończeniu wsparcia. Zapis ten dotyczy pracodawców, którzy nie są zagrożeni niewypłacalnością.

Naszym priorytetem jest sprawna obsługa przedsiębiorców w tym kryzysowym czasie. Na naszej stronie wupwarszawa.praca.gov.pl są zamieszczone zbiory informacji, które pomogą pracodawcom przejść procedurę ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników i ochronę miejsc pracy. Uruchomiliśmy również specjalną infolinię 22 578 45 80 oraz specjalny adres mailowy tarcza@wup.mazowsze.pl, gdzie pracownicy urzędu odpowiadają na pytania pracodawców

podkreśla Tomasz Sieradz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Krótszy czas pracy

Przedsiębiorca, w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc. Nie więcej jednak niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 2452 zł.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których pensja, uzyskana w miesiącu poprzedzającym wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy była wyższa niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Wnioski online

Wnioski składane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, z uwagi na obecną sytuacje epidemiologiczną, powinny być w miarę możliwości wysyłane elektronicznie przez stronę praca.gov.pl. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie wupwarszawa.praca.gov.pl. Uruchomiona została także specjalna infolinia 22 578 45 80 oraz specjalny adres mailowy tarcza@wup.mazowsze.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *