sobota, 2 grudnia 2023
Płock

Skąd pik benzenu? PKN ORLEN odpowiada

Na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku zakończono proces uruchamiania kilku instalacji oraz prowadzone są przygotowania do cyklicznego remontu m.in. instalacji fenolu. Prace te wykonywane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesowego kompleksu produkcyjnego oraz spełnienia wszystkich wymogów Urzędu Dozoru Technicznego.

Remonty w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku wykonywane są zgodnie z przyjętymi procedurami i standardami bezpieczeństwa – zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi. Odbywają się one pod stałym nadzorem wykwalifikowanej kadry pracowników (służby techniczne i ochrony środowiska) oraz zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami bezpieczeństwa. Każdy proces remontowy, jak i przebieg produkcji są monitorowane przez wewnętrzne systemy 24h/dobę przez 365 dni w roku. PKN ORLEN z wyprzedzeniem informuje o planowych remontach i postojach służby Mazowieckiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

PKN ORLEN dokłada wszelkich starań, aby ograniczać oddziaływanie Zakładu Produkcyjnego w Płocku na środowisko. Potwierdzają to niezależne badania jak „Raport końcowy z pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Płocku w okresie 14.09.2018 r. – 31.12.2019 r.” przygotowany przez specjalistyczną firmę na zlecenie Urzędu Miasta Płock, prezentowany 27 lutego br. podczas Sesji Rady Miasta.

Autorzy w dokumencie stwierdzają, że „Jakość powietrza w Płocku w długo i średniookresowej perspektywie wykazuje poprawę, a uciążliwości zapachowe mają charakter krótkotrwały i związane są z niekorzystną sytuacją meteorologiczną”. Autorzy raportu stwierdzają także, że „Analiza epizodów wykazuje, że na poziom stężeń substancji uciążliwych ma emisja z wielu źródeł, w tym również zlokalizowanych poza terenem Płocka”.


Ponadto pragniemy zwrócić uwagę że w latach 2016-2019 średnioroczne stężenie benzenu w dwóch stacjach Państwowego Monitoringu Środowiska zlokalizowanych w Płocku (ul. Reja i Królowej Jadwigi) wyniosło od 0,6 do 1,7 µg/m3 co oznacza, że zostały dotrzymane normy środowiskowe.

Szukanie odpowiedzi na pytanie o pochodzenie podwyższonych wartości benzenu w stacji monitorowania przy ulicy Królowej Jadwigi 4 należy do odpowiednich służb środowiskowych ponieważ przepisy dotyczą wszystkich firm działających w Płocku. Przypominamy, że drukarnie, lakiernie, spalarnie odpadów, wytwórnie mas bitumicznych czy inne firmy produkcyjne z Płocka i okolic mogą być również źródłem emisji benzenu.

PKN ORLEN prowadzi działalność biznesową z zachowaniem najwyższej możliwej neutralności ekologicznej procesów produkcyjnych. Doskonali również metody prowadzenia procesów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Koncern konsekwentnie ogranicza oddziaływanie na środowisko, inwestując w najlepsze dostępne technologie w zakresie ochrony środowiska. Podejmuje szereg działań zmierzających do obniżenia emisyjności instalacji.

Stosowane w zakładzie technologie i techniki należą do najnowocześniejszych w Europie i znajdują się w europejskich wymaganiach prawnych, czyli konkluzjach BAT (Best Available Techniques). Stan techniczny instalacji jest stale nadzorowany przez Urząd Dozoru Technicznego.

PKN ORLEN funkcjonuje w ściśle regulowanych ramach prawnych służących ochronie środowiska. Wynikają one zarówno z przepisów prawa międzynarodowego, krajowego, jak też z dobrowolnych zobowiązań. Spółka jest na bieżąco kontrolowana przez profesjonalne, niezależne instytucje. W latach 2016 – 2019 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził łącznie 21 kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska na wielu instalacjach Zakładu Produkcyjnego w Płocku, obejmujących również pomiary kontrolne emisji substancji do powietrza na wybranych emitorach. Przedmiotem kontroli były również zgłoszenia interwencyjne do WIOŚ dotyczące uciążliwości zapachowych.

Zakład Produkcyjny w Płocku posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia regulujące korzystanie ze środowiska we właściwy sposób, a ich warunki są stale monitorowane. Potwierdzeniem prawidłowości funkcjonowania instalacji produkcyjnych są wyniki kontroli prowadzonych przez organy administracji państwowej, zawarte w protokołach pokontrolnych dostępnych m.in. w Głównym i Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska.

PKN ORLEN jest firmą transparentną, która prowadzi jawną i otwartą politykę informacyjną na temat wszystkich aspektów swojej działalności. Koncern współpracuje z wszystkimi służbami upoważnionymi do kontroli czy nadzoru funkcjonowania Zakładu Produkcyjnego. Deklarujemy podjęcie wszelkich niezbędnych działań, kontroli czy współpracy, aby pozostawać przy obecnych możliwościach technologicznych jak najbardziej neutralną firmą dla otoczenia, w tym społeczności lokalnych czy środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *