Gospodarka i społeczeństwoORLEN S.A.

Rekordowy zysk Grupy ORLEN w 2021 roku

Grupa ORLEN w 2021 roku osiągnęła najwyższy w swojej historii zysk netto w wysokości 11,2 mld zł. Z kolei zysk operacyjny EBITDA LIFO uplasował się na poziomie 14,2 mld zł, po eliminacji odpisów aktualizujących wartość majątku. W wypracowaniu rekordowych wyników największy wkład miały obszary petrochemii, energetyki i rafinerii. Natomiast sprzedaż paliwowa i pozapaliwowa na stacjach w Polsce odpowiadała zaledwie za 13% zysku całego Koncernu. Pomimo wyraźnego spadku marż paliwowych na polskim rynku, przychody ze sprzedaży wyniosły 131,3 mld zł. Koncern w 2021 roku umocnił swoją pozycję i utrzymał wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie. Solidne fundamenty finansowe umożliwiły zwiększenie nakładów inwestycyjnych do 9,9 mld zł i kontynuację strategicznych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski przedsięwzięć w zero- i niskoemisyjne źródła energii. Konsekwentnie budowano także koncern multienergetyczny, do którego w tym roku dołączy Grupa LOTOS i PGNiG.

W trudnym 2021 roku wypracowaliśmy ponad 11 mld zł zysku netto. To historyczny, rekordowy wynik, którego nie osiągnęła wcześniej żadna polska spółka. To też potwierdzenie, że mieliśmy rację budując silny koncern multienergetyczny i stawiając mocny nacisk na energetykę oraz petrochemię, czyli perspektywiczne segmenty, których nie posiadają inne spółki. To nasza przewaga. Stabilność finansowa pozwala nam systematycznie zwiększać nakłady na inwestycje. W zeszłym roku na realizację strategicznych projektów przeznaczyliśmy niemal 10 mld zł. Nasze inwestycje generują nowe miejsca pracy wpływając na koniunkturę gospodarczą. W tym roku jeszcze mocniej koncentrujemy się na rozwoju energetyki, przede wszystkim odnawialnych źródeł energii oraz zeroemisyjnej technologii jądrowej, ponieważ to gwarantuje długoterminowe bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski

– mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W 2021 roku Grupa ORLEN osiągnęła:
– EBITDA LIFO na poziomie 14,2 mld zł, wyższą o 5,8 mld zł (r/r)
– Zysk netto w wysokości 11,2 mld zł, wyższy o 8,4 mld zł (r/r)
– Przychody na poziomie 131,3 mld zł, wyższe o 52% (r/r)
– Sprzedaż w wysokości 38,9 mt, wyższą o 2% (r/r)

Grupa ORLEN konsekwentnie dywersyfikowała działalność, umacniając w 2021 roku swoją pozycję i utrzymując wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie. Koncern wygenerował przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 13,3 mld zł, utrzymując ratingi inwestycyjne: BBB- perspektywa pozytywna przyznany przez Agencję Fitch Ratings oraz Baa2 perspektywa pozytywna przyznany przez Agencję Moody’s. Poziom zadłużenia netto zmniejszył się o blisko 1 mld zł i wyniósł na koniec roku 12,3 mld zł. Wyemitowane zostały obligacje korporacyjne o łącznej wartości 1 mld zł, a także zielone euroobligacje o wartości 500 mln euro, z których środki będą przeznaczone na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii. Była to pierwsza w historii Koncernu oraz Polski benchmarkowa emisja zielonych euroobligacji, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Złożono aż 234 zapisy na łączną kwotę blisko 3 mld euro, co oznacza, że popyt na zielone obligacje PKN ORLEN aż 6-krotnie przewyższył wielkość zakładanej emisji.

Na inwestycje Grupa ORLEN przeznaczyła w ubiegłym roku 9,9 mld zł. Ich realizacja umożliwi dalsze zwiększanie wartości Koncernu i wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski. Efektem konsekwentnie realizowanych planów rozwojowych we wszystkich obszarach działalności, była, zgodnie ze strategią, wypłata dywidendy za 2020 rok w wysokości 3,5 zł na akcję. Ten poziom dywidendy Zarząd PKN ORLEN zarekomendował także za 2021 rok.

W minionym roku kontynuowano realizację strategii tworzenia koncernu multienergetycznego. Jego powstanie ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej. W efekcie podejmowanych działań PKN ORLEN na początku 2022 roku wybrał czterech partnerów do realizacji środków zaradczych, wynegocjowanych z Komisją Europejską w związku z procesem przejęcia Grupy LOTOS. Jednym z nich jest Saudi Aramco, z którym PKN ORLEN będzie rozwijał współpracę w obszarze petrochemii, a także rafinerii, uniezależniając się w ten sposób od dostaw ropy naftowej z kierunku wschodniego. W 2021 roku Koncern złożył także wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodę na przejęcie PGNiG. UOKiK pozytywną decyzję wydał w marcu tego roku.

Inwestycje, które w ubiegłym roku realizowała Grupa ORLEN, były ukierunkowane na wzrost zysków i bezpieczeństwa energetycznego, a także na poszerzanie oferty produktowej. Mocny akcent położono na rozwój projektów w obszarze energetyki, w szczególności wiatrowej. Koncern jako pierwszy w Polsce rozpocznie budowę elektrowni wiatrowej na Bałtyku. Ten projekt realizuje z firmą Northland Power, kanadyjskim partnerem, z którym w 2021 roku podpisał umowę o współpracy. Pierwsza polska farma wiatrowa na morzu ma zostać oddana do użytku już w 2026 roku. W ubiegłym zawarte zostało także partnerstwo z GE Renewable Energy, które wzmocni konkurencyjność PKN ORLEN w staraniach o nowe koncesje na morskie elektrownie wiatrowe. Koncern zaangażował się również w rozwój technologii jądrowej MMR i SMR. W minionym roku podpisał porozumienie o współpracy z firmą Synthos Green Energy i złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodę na powołanie spółki joint venture ORLEN Synthos Green Energy. W marcu tego roku UOKiK wydał w tej sprawie pozytywną decyzję. To oznacza, że nowo powstała spółka może przystąpić do prac związanych z przygotowaniem i komercjalizacją w Polsce tej jednej z najbardziej efektywnych, najtańszych i bezpiecznych technologii wytwarzania energii.

Uruchomiono również program „Hydrogen Eagle”, który zakłada budowę międzynarodowej sieci hubów wodorowych zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz ponad 100 stacji tankowania wodorem. Ponadto rozpoczęto realizację największej inwestycji PKN ORLEN w ciągu ostatnich 20 lat – budowę instalacji olefin. W Płocku do użytku zostało oddane Centrum Badawczo-Rozwojowe, a w Trzebini instalacja do produkcji zielonego glikolu. Kontynuowane były przedsięwzięcia związane z budową instalacji Visbreakingu, a we Włocławku inwestycja, która zwiększy o 50 proc. zdolności produkcyjne nawozów azotowych. To projekty, dzięki którym powstają setki nowych miejsc pracy. Zgodnie ze strategią, koncern intensywnie rozwijał też obszar detaliczny. Uruchomiono 400 automatów paczkowych w ramach usługi „ORLEN Paczka”, wprowadzono także nowy format sprzedaży detalicznej poza stacjami paliw „ORLEN w ruchu”. Ponadto sfinalizowana została transakcję kupna 100% udziałów spółki transportowej OTP, największego przewoźnika drogowego paliw płynnych w Polsce.

Rekordowy wynik w 2021 roku odnotował segment petrochemiczny. W 2021 roku osiągnął 4,3 mld zł EBITDA LIFO, co oznacza wzrost o 86% (r/r). Wynik ten to rezultat wyższych (r/r) marż petrochemicznych na olefinach, poliolefinach, PTA, PCW i nawozach oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2. Sprzedaż wyniosła 4,9 mt i była niższa o (-) 4% (r/r), w tym w Polsce o (-) 14%, głównie nawozów i PTA, co było spowodowane postojami remontowymi instalacji PTA i Reformingu V. Natomiast na Litwie sprzedaż wzrosła o 43% (r/r), a w Czechach o 18% (r/r), w wyniku poprawy paramentów operacyjnych instalacji PE3.

Bardzo mocną pozycję ponownie potwierdził segment energetyki, który osiągnął EBITDA na poziomie 3,7 mld zł. 2,9 mld zł do wyniku dołożyła Grupa Energa. Taki rezultat zanotowano mimo wzrostu cen gazu, a także węgla brunatnego w czeskim Unipetrolu. Na końcowy wynik wpływ miały także relacje cenowe pomiędzy zakupem a odsprzedażą energii w Grupie Energa, które częściowo skompensowały rozliczenia i wyceny kontraktów terminowych CO2. W tym czasie Koncern dysponował 3,3 GWe zainstalowanej mocy elektrycznej i 6,1 GWt mocy cieplnej. Produkcja energii elektrycznej, która w ok. 60% pochodziła ze źródeł zero- i niskoemisyjnych, wyniosła 3,2 TWh. Sprzedaż energii elektrycznej była na niewiele niższym poziomie w porównaniu do poprzedniego roku. Wzrosła natomiast, w wyniku zwiększenia pracy zdalnej w Polsce, jej dystrybucja. W ramach budowy nowych obszarów biznesowych w segmencie energetyki, PKN ORLEN w dalszym ciągu koncentrował się na rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Segment rafineryjny wypracował EBITDA LIFO na poziomie 3,6 mld zł. To efekt dodatniego wpływu makro (r/r) spowodowanego wyższym dyferencjałem Brent/Ural, wzrostu marż na lekkich i średnich destylatach, osłabienia złotówki względem dolara oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2. W tym czasie wolumeny sprzedaży wyniosły 24,4 mln ton, o 4% więcej (r/r), z czego: w Polsce o 3%, na Litwie o 4% i w Czechach o 5%, głównie dzięki poprawie sytuacji rynkowej i makroekonomicznej. Wzrosła także sprzedaż benzyny, oleju napędowego i JET przy niższej sprzedaży LPG i paliwa morskiego HSFO. W ubiegłym roku PKN ORLEN przerobił 29,9 mln ton ropy naftowej, czyli o 0,4 mln ton więcej niż rok wcześniej. ORLEN Unipetrol zanotował wzrost przerobu ropy o 1 mt (r/r) i uzysku paliw o 1 pp (r/r). Natomiast w ORLEN Lietuva przerób ropy wzrósł o 0,2 mt (r/r), a uzysk paliw poprawił się o 4 pp (r/r).

W 2021 roku segment detaliczny wypracował 2,9 mld zł EBITDA, niższy o 10% (r/r). Wpływ na to miał spadek marż paliwowych na polskim rynku, przy wzroście na rynku czeskim i niemieckim oraz porównywalnym poziomie na rynku litewskim (r/r). Koncern w Polsce i na Litwie odnotował natomiast wzrost marż pozapaliwowych, przy spadku w Niemczech i Czechach. O 1% (r/r) wzrosła sprzedaż w tym benzyny i oleju napędowego przy niższej sprzedaży LPG. Na koniec 2021 roku w sieci detalicznej Grupy ORLEN funkcjonowało 2881 stacji paliw, co oznacza wzrost o 26 (r/r), w tym: w Polsce o 8, w Niemczech o 4, w Czechach o 5 i na Słowacji o 9, przy porównywalnej liczbie stacji na Litwie. Tym samym Koncern zwiększył swój udział w rynku czeskim i słowackim. Kontynuowano rozwój oferty pozapaliwowej. O 72 wzrosła liczba punktów sprzedaży pozapaliwowej Stop Cafe/star Connect/ORLEN w ruchu w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, w tym: w Polsce o 25, w Niemczech o 29, w Czechach o 14, na Słowacji o 3 i na Litwie o 1. Na koniec grudnia 2021 roku było ich łącznie 2290, w tym: 1750 w Polsce, 327 w Czechach, 168 w Niemczech, 29 na Litwie i 16 na Słowacji. Koncern konsekwentnie przystosowywał także sieć stacji do sprzedaży paliw alternatywnych. W rezultacie liczba punktów alternatywnego tankowania wzrosła o 296 (r/r), do ponad 500. Do dyspozycji klientów są 462 punkty ładowania samochodów elektrycznych, zlokalizowane głównie w Polsce, 2 stacje wodorowe oraz 44 stacje CNG.

Ponownie solidny wynik osiągnął segment wydobycia, który wypracował EBITDA na poziomie 387 mln zł. Jest on odzwierciedleniem dodatniego wpływ makro (r/r) w efekcie wzrostu notowań ropy, gazu i kondensatu gazowego oraz dodatniego wpływu transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne. Średnia produkcja w 2021 roku wyniosła 16,7 tys. boe/d, z czego w Polsce 1,1 tys. boe/d, a w Kanadzie 15,6 tys. boe/d. W Polsce w ramach zagospodarowania aktywów prowadzono prace w projekcie Edge oraz Płotki i Sieraków, realizowanych z PGNiG. Ponadto sfinalizowano prace wiertnicze w projekcie Miocen i rozpoczęto wspólnie z PGNiG w projekcie Płotki. W ramach prac sejsmicznych zrealizowano prace interpretacyjne zdjęcia sejsmicznego Koczała-Miastko 3D (projekt Edge). W Kanadzie, w projekcie Kakwa, zakończono wiercenie pierwszego otworu oraz rozpoczęto wiercenie następnego. Z kolei w projekcie Ferrier Koncern miał udział w wierceniu dwóch otworów i rozpoczął prace modernizacyjne, które pozwolą zwiększyć efektywność sczerpywania zasobów węglowodorów w południowej części obszaru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *