Gospodarka i społeczeństwoORLEN S.A.

Solidne wyniki Grupy ORLEN za pierwszy kwartał 2022 r. wypracowane w niestabilnym otoczeniu 

Grupa ORLEN zakończyła pierwszy kwartał 2022 roku z wynikiem EBITDA LIFO na poziomie 2,8 mld zł. W wypracowanych wynikach największy udział miał obszar energetyki, który odnotował rekordową produkcję energii ze źródeł odnawialnych, na poziomie 0,6 TWh. Wzrost produkcji zielonej energii o 46%, w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku, był możliwy m.in. dzięki sukcesywnemu przyłączaniu nowych mocy odnawialnych. Pomimo niestabilnego otoczenia makroekonomicznego, w pierwszym kwartale 2022 roku solidne wyniki dostarczyły również pozostałe segmenty działalności: rafineria, petrochemia, wydobycie i detal, przy czym sprzedaż paliwowa i pozapaliwowa w Polsce odpowiadała zaledwie za 10% zysku całego Koncernu. Po zniesieniu restrykcji związanych z pandemią bardzo wysoką dynamikę wzrostu zysku EBITDA (r/r) odnotował segment detaliczny w Niemczech, w którym sieć niespełna 600 stacji generuje już zbliżone zyski do sieci ponad 1800 stacji w Polsce. W pierwszym kwartale tego roku Grupa ORLEN utrzymała wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie, przeznaczając jednocześnie na inwestycje 3 mld zł. Kluczowym obszarem inwestycyjnym pozostawał segment petrochemiczny, w tym realizacja kompleksu olefin, który znacząco umocni pozycję konkurencyjną Grupy ORLEN na europejskim rynku. 

Nasze wyniki po raz kolejny potwierdzają, że dywersyfikacja źródeł przychodów, poparta strategicznymi inwestycjami, ma sens. W bardzo zmiennym otoczeniu jesteśmy w stanie elastycznie reagować na bieżące wyzwania, zapewniając stabilne zyski całej Grupy ORLEN i jej nieprzerwany rozwój. Dobrym przykładem jest zapisany w strategii ORLEN2030 rozwój odnawialnych źródeł energii. Dzięki kolejnym akwizycjom w tym obszarze, w minionym kwartale osiągnęliśmy rekordowy poziom produkcji z OZE, zwiększając jednocześnie niezależność energetyczną naszej gospodarki. Dla bezpieczeństwa dostaw energii do Polski kluczowa będzie finalizacja do końca tego roku procesu budowy jednej, silnej, multienergetycznej firmy, która będzie skutecznie konkurować z globalnymi graczami i zagwarantuje stabilne zaopatrzenie w surowce oraz ceny energii dla polskiej gospodarki i klientów

– mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN

W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa ORLEN osiągnęła:

  • – EBITDA LIFO na poziomie 2,8 mld zł, wyższą o 0,4 mld zł (r/r)
  • – Sprzedaż w wysokości 9,6 mt, wyższą o 15% (r/r)
  • – Zysk netto w wysokości 2,8 mld zł, wyższy o 1 mld zł (r/r)
  • – Przychody na poziomie 45,4 mld zł, wyższe o 85% (r/r)

W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa ORLEN zaprzestała realizacji zamówień spotowych ropy typu Urals, zwiększając jednocześnie dostawy ropy z alternatywnych kierunków: Arabii Saudyjskiej, USA, Afryki Zachodniej oraz Norwegii. W efekcie, na koniec pierwszego kwartału br. udział alternatywnych gatunków ropy w przerobie Grupy ORLEN zwiększył się do ok. 70%.

Segment rafineryjny w pierwszym kwartale 2022 roku funkcjonował w znacząco odmiennych warunkach od analogicznego okresu roku ubiegłego. Polepszające się otoczenie makroekonomiczne, wraz ze znaczącym wzrostem konsumpcji paliw (r/r) po zniesieniu restrykcji związanych z pandemią, pozwoliło na wypracowanie wyniku EBITDA LIFO segmentu na poziomie 900 mln zł. Koncern odnotował w tym okresie wzrost sprzedaży (r/r) o 17%, w tym: benzyny o 33%, oleju napędowego o 21%, LPG o 31%, paliwa lotniczego JET o 153% i ciężkiego oleju opałowego o 35%. Na wynik segmentu wpływ miał również najwyższy w historii dyferencjał Brent/Ural, wzrost marż na lekkich i średnich destylatach oraz osłabienie złotówki względem dolara.

Segment petrochemiczny w pierwszym kwartale 2022 roku osiągnął 451 mln zł EBITDA LIFO. W tym czasie odnotowano wzrost wolumenów sprzedaży o 10% (r/r), w tym wyższą sprzedaż olefin o 16%, poliolefin o 16%, PCW o 49% i PTA o 20%, przy niższej sprzedaży nawozów o (-) 18%. Na wypracowany rezultat ujemny wpływ miały czynniki makro (r/r), w efekcie wyceny kontraktów terminowych CO2, częściowo skompensowane dodatnim wpływem marż na olefinach, PTA, PCW i nawozach.

Segment energetyki osiągnął EBITDA na poziomie 1 mld zł. Na rezultat wpłynęły czynniki makroekonomiczne, związane z wyceną kontraktu terminowego CO2, częściowo skompensowaną wzrostem marży na sprzedaży energii elektrycznej i jej dystrybucji oraz wyższymi cenami zielonych certyfikatów. W pierwszym kwartale tego roku Koncern dysponował 3,4 GWe zainstalowanej mocy elektrycznej i 6,1 GWt mocy cieplnej. Produkcja energii elektrycznej, która w ok. 60% pochodziła ze źródeł zero- i niskoemisyjnych, wyniosła 3 TWh. To wzrost o 11% (r/r). Korzystne warunki hydrologiczne i atmosferyczne oraz nowe moce zainstalowane w OZE umożliwiły zwiększenie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, przede wszystkim z wody i wiatru. W efekcie Grupa ORLEN w pierwszym kwartale odnotowała największy w historii wolumen wyprodukowanej zielonej energii elektrycznej, na poziomie 0,6 TWh (wzrost o 46% r/r). Sprzedaż energii elektrycznej wzrosła o 3% (r/r), a jej dystrybucja o 9% (r/r). W ramach budowy nowych obszarów biznesowych w segmencie energetyki, PKN ORLEN w dalszym ciągu koncentrował się na rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

W pierwszym kwartale 2022 roku segment detaliczny wypracował 585 mln zł zysku EBITDA, czyli wynik na zbliżonym poziomie do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wpływ na to miał przede wszystkim wzrost sprzedaży o 13% (r/r), w tym: benzyny o 16%, oleju napędowego o 12% i LPG o 8%. W Polsce sprzedaż wzrosła łącznie o 22%, przy niższej sprzedaży w Czechach o (-) 2% i na Litwie o (-) 4% oraz porównywalnej w Niemczech. Na wynik segmentu detalicznego i strukturę zysku EBITDA wpływ miał spadek marż paliwowych na rynku polskim, przy ich wzroście na rynku niemieckim, czeskim i litewskim (r/r). W efekcie sieć detaliczna w Niemczech odpowiadała za 40% wyniku EBITDA całego segmentu i była na zbliżonym poziomie do rezultatu wypracowanego na polskim rynku (44%). Na koniec pierwszego kwartału tego roku w sieci detalicznej Grupy ORLEN funkcjonowało łącznie 2878 stacji paliw. Największy przyrost, o 9 stacji (r/r), Koncern odnotował na rynku słowackim, na którym podpisano już umowę na zakup kolejnych 25 stacji. Ich włączenie do sieci pozwoli Grupie ORLEN na wejście do grona pięciu największych graczy na słowackim rynku detalicznym. Konsekwentnie kontynuowano także rozwój oferty pozapaliwowej. O 70 wzrosła liczba punktów sprzedaży pozapaliwowej Stop Cafe/star Connect (włączając sklepy convenience) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, w tym: w Polsce o 29, Niemczech o 24, w Czechach o 13, na Słowacji o 3 i na Litwie o 1. Na koniec pierwszego kwartału 2022 roku było ich łącznie 2300, w tym: 1758 w Polsce (wliczając 14 punktów ORLEN w ruchu), 327 w Czechach, 170 w Niemczech, 29 na Litwie i 16 na Słowacji. Koncern konsekwentnie przystosowywał także sieć stacji do sprzedaży paliw alternatywnych. W rezultacie liczba punktów alternatywnego tankowania wzrosła o 291 (r/r), do 516. Do dyspozycji klientów jest 470 punktów ładowania samochodów elektrycznych, zlokalizowanych głównie w Polsce, 2 stacje wodorowe oraz 44 stacje CNG.

Ponownie bardzo dobry wynik osiągnął segment wydobycia, który w pierwszym kwartale br. wypracował EBITDA na poziomie 162 mln zł, wyższy o 148 mln zł (r/r). Jest on odzwierciedleniem dodatniego wpływu czynników makro (r/r) w efekcie wzrostu notowań ropy, gazu i kondensatu gazowego. W tym czasie średnie wydobycie wyniosło w Polsce 0,8 tys. boe/d i było na porównywalnym poziomie (r/r), natomiast w Kanadzie, nieznacznie wzrosło i osiągnęło 15,4 tys. boe/d.

PKN ORLEN w pierwszych trzech miesiącach tego roku utrzymywał wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie. Pomimo istotnego wzrostu zapotrzebowania na kapitał pracujący, wynikającego w dużej mierze ze wzrostu cen ropy i produktów ropopochodnych, Koncern odnotował na koniec kwartału wskaźnik długu netto do EBITDA na poziomie zaledwie 0,73x, istotnie poniżej zakładanego w strategii maksymalnego poziomu 2,5x. Utrzymał też ratingi inwestycyjne na poziomie BBB- z perspektywą pozytywną, przyznany przez Agencję Fitch Ratings oraz Baa2 z perspektywą pozytywną, przyznany przez Agencję Moody’s. W marcu Zarząd PKN ORLEN zarekomendował wypłatę dywidendy za 2021 rok na poziomie 3,5 zł na akcję, zgodnie z założeniami przyjętej w 2020 roku strategii ORLEN2030. Decyzję o jej wypłacie podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Grupa ORLEN konsekwentnie buduje silny koncern multienergetyczny. W styczniu br. PKN ORLEN wybrał czterech partnerów do realizacji środków zaradczych, wynegocjowanych z Komisją Europejską w związku z procesem przejęcia Grupy LOTOS. Z kolei w marcu br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony przez PKN ORLEN o zgodę na przejęcie PGNiG. Połączenie tych trzech firm, które zostanie sfinalizowane w tym roku, istotnie wpłynie na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski, a także całego regionu, w tym m.in. Litwy, Łotwy, Estonii oraz Czech i Słowacji. Powstanie zintegrowanego koncernu multienergetycznego pozwoli realizować kluczowe, wielkoskalowe inwestycje energetyczne. Będzie też szansą na znacznie szerszy dostęp do zielonej energii, co z kolei zwiększy niezależność energetyczną Polski.

W pierwszym kwartale 2022 roku Grupa ORLEN przeznaczyła na inwestycje 3 mld zł. Ich realizacja umożliwi dalszą budowę wartości Koncernu i wzrost konkurencyjności na międzynarodowym rynku.Kontynuowano inwestycje ukierunkowane na wzrost zysków i poszerzenie oferty produktowej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na utworzenie spółki ORLEN Synthos Green Energy, która zainwestuje w rozwój małej energetyki jądrowej. Decyzja UOKiK oznacza możliwość rozpoczęcia prac związanych z przygotowaniem i komercjalizacją w Polsce tej jednej z najbardziej efektywnych, najtańszych i bezpiecznych technologii wytwarzania energii. Mocny akcent położono na rozwój projektów offshore, składając wnioski o 7 nowych koncesji na farmy wiatrowe na morzu. PKN ORLEN, jako pierwsza firma w Polsce, w ramach działań pilotażowych zaimportował certyfikowany biometan, który jest odnawialnym odpowiednikiem gazu ziemnego. W tym czasie ORLEN Południe i PGNiG utworzyły spółkę, która zainwestuje w rozwój sieci nowoczesnych biometanowni. Koncern realizował także program „Hygrogen Eagle”, który zakłada budowę międzynarodowej sieci hubów wodorowych zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz ponad 100 stacji tankowania wodorem. W lutym PKN ORLEN podpisał umowę z ORLEN Projekt na budowę na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku instalacji, która umożliwi dalszą redukcję emisji związków siarki do atmosfery. Z kolei w zakładzie w Jedliczu, należącym do spółki ORLEN Południe, powstanie pierwsza w Polsce, a druga w Europie instalacja do produkcji bioetanolu nowej generacji ze słomy zbóż. Zastosowanie nowoczesnego bioproduktu w transporcie, jako dodatku do benzyny, przyczyni się do spełnienia przez Koncern Narodowego Celu Wskaźnikowego. Grupa ORLEN konsekwentnie buduje swoje przewagi stawiając na innowacyjne rozwiązania. W marcu PKN ORLEN ogłosił powołanie największego korporacyjnego funduszu Venture Capital w Polsce, który w ciągu 10 lat zainwestuje ok. pół miliarda złotych w spółki technologiczne oferujące przełomowe, innowacyjne rozwiązania. Koncern zacieśnił także współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, z którym wspólnie uruchomił program grantowy NEON (New ORLEN), łącznie przeznaczając 200 mln zł na innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe. Grupa ORLEN realizowała także zadania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, angażując się w pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy oraz ludności cywilnej, która pozostała w kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *