wtorek, 28 maja 2024
Powiat Płocki

Można ubiegać się o stypendium wójta gminy Słupno

Do 15 lipca zainteresowane osoby mogą składać wnioski o stypendia Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych. Stypendia przyznawane są szczególnie uzdolnionym uczniom klas IV – VIII z terenu gminy Słupno, uczęszczającym do szkół podstawowych, szczególnie uzdolnionym uczniom klas IV – VIII spoza terenu gminy Słupno, uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Słupno.

Co trzeba zrobić, by takie stypendium otrzymać? Trzeba uzyskać średnią ocen na świadectwie z ostatniego roku szkolnego co najmniej 5.0 oraz jednocześnie w ostatnim roku szkolnym być uczestnikiem konkursów i olimpiad przedmiotowych. Bardzo ważne, by spełnić łącznie oba warunki. Wnioski o przyznanie stypendium bez załączników dokumentujących osiągnięcia ucznia w ostatnim roku szkolnym, tj. udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych nie będą rozpatrywane. Fakt uczestnictwa w konkursach i olimpiadach przedmiotowych może być potwierdzony przez nauczyciela lub dyrektora szkoły.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć wychowawca, dyrektor szkoły, nauczyciel prowadzący, rodzic lub opiekun prawny ucznia, stowarzyszenie, organizacja społeczna i pozarządowa.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Słupnie dołączając do niego poświadczoną przez szkołę za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego, poświadczone przez szkołę za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia naukowe w danym roku szkolnym, informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa 15 lipca. Szczegółowe informacje na temat stypendiów uzyskacie pod numerem telefonu 24-267-95-78

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *