Powiat Płocki

Remont dróg w gminach Drobin i Bielsk z dofinansowaniem

Przebudowa dróg w Drobinie oraz gminie Bielsk to inwestycje, które powstaną przy udziale środków z budżetu Mazowsza. Władze województwa m.in na ten cel zarezerwowały ponad 8,5 mln zł w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Dziś umowy z beneficjentami podpisał marszałek Adam Struzik.

Jak podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, wpływ tych inwestycji na poprawę życia w regionie jest nie do przecenienia.

To nasza odpowiedź na potrzeby mieszkańców, którzy żyją i pracują w różnych rejonach Mazowsza. Każda z tych inwestycji, bez względu na to czy dotyczy budowy drogi czy nowej placówki oświatowej, stwarza nowe możliwości. Daje szansę na zdobywanie wiedzy, aktywizację zawodową, ale też zwiększa poczucie bezpieczeństwa. 

dodaje marszałek

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bielsk

Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza już niebawem mieszkańcy Ciachcina, Józinka, Leszczyna Szlacheckiego i Tłubic będą podróżować nowymi drogami. Dofinansowanie w wysokości ponad 3,3 mln zł umożliwi przebudowę ponad 5 km jezdni i wymianę nawierzchni bitumicznej na asfaltową. To ważny projekt, gdyż drogi są w złym stanie technicznym, a wszystkie umożliwiają dojazd do zabudowań mieszkalnych, gospodarstw rolnych i pól uprawnych. Realizacja tej inwestycji zwiększy dostępność komunikacyjną i poprawi komfort jazdy, ale też zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.

Koszt inwestycji:5 600 000,00 zł

Kwota dotacji: 3 328 181,00 zł

Planowany okres realizacji: 2022 – 2024

Przebudowa ul. Spółdzielczej w Drobinie

Na inwestycje drogowe stawia też Drobin, która przyznane dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego przeznaczy na przebudowę ponad 850-metrowego odcinka ulicy Spółdzielczej. W ramach prac budowlanych wykonana zostanie jezdnia z kostki brukowej. Zaplanowano także budowę chodnika o długości  ponad 400 mb. Oprócz tego powstanie kanalizacja deszczowa, pojawi się oznakowanie. Zagospodarowane będę też tereny zielone. 

Koszt inwestycji: 2 500 000,00 zł

Kwota dotacji: 1 200 000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2023

Remont drogi gminnej nr 290542W w miejscowości Wrogocin

Drobin otrzymał też dofinansowanie na remont ponad 1,2-kilometrowego odcinka drogi gminnej we Wrogocinie, która jest łącznikiem między gminami Drobin i Staroźreby. W ramach projektu prowadzone będą roboty ziemne. Wykonane zostaną nasypy, podbudowa z kruszywa łamanego. Planowana jest też wymiana przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami, budowa zjazdów w granicach pasa drogowego oraz wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Koszt inwestycji: 2 000 000,00 zł

Kwota dotacji: 1 200 000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2024

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *