sobota, 18 maja 2024
Powiat Płocki

Kanalizacja sanitarna w miejscowości Grabina – Zaździerz

Ścieki stanowią zagrożenie zarówno dla człowieka jak i dla przyrody. Budowa sprawnie działającego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków jest więc istotna dla ochrony środowiska i zdrowia ludzi. Kanalizacja wpływa na wzrost atrakcyjności gospodarczej, rekreacyjnej oraz inwestycyjnej obszarów Gminy Łąck. Umożliwia ona trwałą poprawę jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń. W związku z powyższym priorytetem Gminy Łąck jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej na jej terenie.

W poprzednich latach czyniliśmy starania, aby na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina pozyskać środki zewnętrzne. W dniu 28 stycznia 2022r. Wójt Gminy Łąck złożył wniosek na kwotę 30 mln zł do Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: Programu Inwestycji Strategicznych. W czerwcu 2022 roku wniosek został pozytywnie rozpatrzony, tym samym przyznano Gminie Łąck dofinansowanie w kwocie 8.500.000 złotych.

Ze strony Gminy procentowy udział własny w realizacji inwestycji musi wynosić minimum 5,00% wartości dofinansowania.

W lutym bieżącego roku zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu wyłonienia wykonawcy na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz – Grabina”. Wówczas postępowanie obejmowało budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaździerz i Grabina w Gminie Łąck o łącznej długości 8 227,20 mb wraz z sześcioma przepompowniami sieciowymi (obejmująca odcinki na mapie P7, P6, P5, P4, P3 i P1). Do terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty, niestety znacznie przewyższające kwotę jaką Gmina Łąck zamierzała przeznaczać na sfinansowanie zadania. Pojęto próby negocjacji w celu obniżenia kwot za cały przedmiot zamówienia zawarta w ofercie złożonych przez Wykonawców, lecz postępowanie nie zakończyło się sukcesem.

Wójt Gminy Łąck w związku z powyższym podjął decyzję o zmniejszeniu zakresu długości inwestycji. Tym samym kolejno w marcu zostało ogłoszone drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu wyłonienia wykonawcy na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz – Grabina”.

Przedmiot zamówienia obejmuje obecnie budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaździerz i Grabina w Gminie Łąck o łącznej długości 7 203,70 mb wraz z pięcioma przepompowniami sieciowymi. Ogólny zakres robót zawiera m. in.:

  • – budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości 4 986,30mb;
  • – budowę obiektów sieciowych w postaci studni kanalizacyjnych rewizyjnych, studni rozprężnych, studni odwadniających wraz z ich obetonowaniem w pasach drogowych;
  • – budowę rurociągów kanalizacji tłocznej o łącznej długości 2 217,40mb;
  • – budowę sieciowych przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu, zjazdami oraz elementami instalacji elektrycznej i automatyki, systemem monitoringu pracy przepompowni w oparciu o transmisje danych pomiędzy przepompownią a stacją monitorująca na oczyszczalni ścieków w Zaździerzu;
  • – rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni dróg powiatowych i gminnych, działek stanowiących własność prywatną, odtworzenie terenów zielonych i rowów z humusowaniem.

Zgodnie z poniższą mapą zostanie wykonana sieć obejmująca odcinki P7, P6, P5, P4 i P3.

Po zakończeniu postępowania i wyłonieniu wykonawcę zostanie podpisana umowa. Wykonanie powyższego przedmiotu zamówienia ustalono na 19 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *