sobota, 20 kwietnia 2024
Bielsk

Oficjalnie otwarto SUW w Smolinie

To jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich miesięcy jaką zrealizowano w Gminie Bielsk. Właśnie uroczyście otwarto Stację Uzdatniania Wody w Smolinie.

Dzięki tej stacji mamy rozwiązany problem z wodą na najbliższe kilkadziesiąt lat. Na taką inwestycję czekaliśmy długo, bardzo się cieszę, że jest już gotowa

mówił podczas otwarcia Józef Jerzy Rozkosz Wójt Gminy Bielsk

Prace rozpoczęły się w lutym 2022 roku. Wtedy to podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego. Był on gotowy do października 2022 roku. W lipcu 2022 roku Starosta Płocki wydał decyzję zatwierdzającą projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielił pozwolenia na budowę.

Termin wykonania projektu został dotrzymany dzięki przychylnemu podejściu do załatwienia spraw przez: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku, które bez zbędnej zwłoki wydało decyzję na wykonanie urządzeń wodnych oraz udzieliło pozwolenia na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego w Smolinie.

dodaje Wójt

Po uzyskaniu wszystkich pozwoleń, z gotowym projektem, rozstrzygniętym przetargiem rozpoczęły się prace. W grudniu 2022 roku Gmina podpisała umowę na budowę stacji uzdatniania wody w Smolinie.

Stacja uzdatniania wody w Smolinie to budynek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: dwoma zbiornikami retencyjnymi wody pitnej V=150m3 każdy, osadnikiem wód popłucznych V=44m3, zbiornikiem na ścieki bytowe V=2m3, zbiornikiem na ścieki technologiczne V=2m3, obudową studni głębinowej, instalacją kanalizacji sanitarnej, technologicznej, wodociągowej, energetycznej, sterowania. Wydajność stacji wynosi 75m3/h, max. godzinowa wydajność 125m3. Wykonawcą robót była firma REMONDIS DROBIN.

Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn.: „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bielsk” – Część 1 -Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Smolinie ; Część 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Zągotach. Koszt budowy stacji uzdatniania wody w Smolinie wyniósł:

– budowa stacji uzdatniania wody 3.576.853,98 zł netto, tj. 4.399.530,40 zł brutto

– opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania 119.200,00zł netto, tj. 146.616,00 zł brutto

– nadzór inwestorski nad realizacją zadania 89.421,35 zł netto, tj. 109.988,26 zł brutto

Ogółem poniesione koszty na SUW w Smolinie: 4.656.134,66 zł brutto. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na suw w Smolinie wynosi: 3.576.853,98 zł.

Ponadto w ramach podpisanej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bielsk” wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowości Zągoty.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zągotach obejmowała, kanały z PVC na sieci zewnętrznej kielichowe z rowkiem typ średni S dn 200 – dł. 492 m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3 m – 19 szt. Koszt budowy kanalizacji wyniósł 457.519, 89 zł netto, tj. 562.749,46 zł brutto, dokumentacja – 13038,05 zł netto, tj. 16.000,00 zł brutto, nadzór inwestorski – 11.438,00 zł netto, tj. 14.068,74 zł brutto. Ogółem poniesione koszty na budowę kanalizacji w Zągotach: 592.818,20 zł. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji w Zągotach wynosi: 457.519,89 zł. Łączne dofinansowanie 2 zadań – 4.034.378,87 zł. Łączny koszt budowy 2 zadań – 5.248.952,86 zł. Środki z budżetu Gminy Bielsk – 1.214.573,99 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *