Stara Biała

Gmina Stara Biała będzie realizowała program Opieka Wytchnieniowa

Gmina Stara Biała przystąpiła do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania w 2024 r. wynosi: 78 894 zł, całkowita wartość zadania w 2024 r. to 78 894 zł.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. Poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Usługi opieki wytchnieniowej podobnie jak w roku poprzednim realizowane będą w ramach pobytu dziennego, za uprzednią zgodą gminy w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w okresie od 1 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *