Płock

Powstaje plan ogólny miasta. Można złożyć swoje uwagi, wnioski

Do końca 2025 roku, zgodnie z nową ustawą, powinien zostać uchwalony plan ogólny. Na poszczególnych etapach prac nad tym dokumentem każdy będzie mógł złożyć swoje wnioski i uwagi. Zainteresowane osoby są zaproszone do udziału w procedurze opracowania planu miasta. Wnioski mogą składać wszystkie zainteresowane osoby, firmy czy instytucje w terminie do 28 czerwca 2024 roku.

Czym jest plan ogólny?

Plan ogólny to nowy rodzaj dokumentu planistycznego, który obejmować będzie obszar całego miasta z wyjątkiem terenów uznanych za tereny zamknięte. Zastąpi on dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest to dokument, który będzie decydował o kierunkach rozwoju miasta na najbliższe lata. Poprzez wyznaczone strefy planistyczne wskazywał będzie obszary miasta w których powstaną osiedla mieszkalne, drogi, tereny produkcyjne i usługowe, stanowiące miejsca pracy czy zieleń oraz co równie ważne tereny, które w związku z koniecznością ograniczania „rozlewania się” miast, zostaną wyłączone z możliwości zabudowy. Dokument ten będzie podstawą przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy.

Jak składać wnioski?

Bardzo ważne, by wnioski składane były za pośrednictwem obowiązkowego formularza dotyczącego aktu planowania przestrzennego. Każdy wnioskujący musi w nim wskazać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazać, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu. Nie podanie przedmiotowych danych skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Formularz w postaci papierowej dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 – wejście od ul. Zduńskiej, a w formie dokumentu elektronicznego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka pod adresem: https://nowy.plock.eu/plan-ogolny/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod adresem: https://nowybip.plock.eu/sprawa/0y7rk0PJ

Wnioski można składać w formie:
• papierowej – osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej) lub listownie na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub
• elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej na adres wrm@plock.eu lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Płocka w trakcie sporządzania planu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *