wtorek, 21 maja 2024
Gospodarka i społeczeństwo

Przysięgam Ci miłość, wierność i że nie ruszę Twoich pieniędzy aż do śmierci…

Ślub to czas wielu zmian dla każdej pary. Wstąpienie w związek małżeński m.in. oznacza, iż od tej pory wszystko, czego małżonkowie się dorobią będzie wchodziło do ich majątku wspólnego. Skończy się „Moje” i „Twoje”, a zacznie „Nasze”. Nie każdy z małżonków jednak chce aby tak właśnie było. Czy można tego w jakiś sposób uniknąć? Z pomocą przychodzi rozdzielność majątkowa.

Potocznie mówiąc zawarcie rozdzielności majątkowej powoduje, że małżonkowie nie mają jednego, wspólnego majątku, ale dwa osobne. Dzięki temu mogą zabezpieczyć swoje interesy gdy jeden z małżonków dokonuje szczególnie ryzykowanych operacji finansowych pociągających za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego drugiego z małżonków, który może prowadzić do egzekucji z ich majątku wspólnego.

Czy przed ślubem można zrobić rozdzielność majątkową?

Zdecydowanie TAK. W formie aktu notarialnego można zawrzeć umowę, z której będzie wynikać, że z dniem zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy stronami powstanie ustrój rozdzielności majątkowej. Taką umowę, potocznie zwaną intercyzą, można zawrzeć u każdego notariusza. Koszt to około 500 zł. Rozdzielność można także ustanowić przed sądem w drodze postanowienia. Koszt opłaty sądowej to 200 zł.

Czy można zrobić rozdzielność majątkową bez zgody małżonka?

Można! W przypadku, kiedy małżonek nie wyraża zgody na ustanowienie rozdzielności majątkowej u notariusza, istnieje możliwość wystąpienia do sądu z pozwem o orzeczenie rozdzielności przez sąd. Zgodnie z art. 52 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.” Ważnym powodem uzasadniającym orzeczenie rozdzielności majątkowej jest sytuacja, w której dalsze trwanie wspólności zagraża interesom drugiego małżonka lub rodziny, w szczególności, gdy jeden z małżonków trwoni wspólny dorobek czy też wykazuje niegospodarność.

Czy rozdzielność majątkowa jest odwracalna?

Rozdzielność majątkowa to umowa pomiędzy małżonkami. Skoro małżonkowie mogą zawrzeć taką umowę i wprowadzić w małżeństwie ustrój rozdzielności majątkowej mogą także zmienić taką umowę i powrócić do stanu wspólności ustawowej małżeńskiej.

Uwaga!

Warto wiedzieć, że rozdzielność majątkowa powstaje także między małżonkami w sytuacji ogłoszenia upadłości konsumenckiej, ubezwłasnowolnienia (całkowitego albo częściowego) jednego z małżonków oraz orzeczenia przez sąd separacji między małżonkami. W tym miejscu podkreślenia wymaga, że w razie umorzenia, ukończenia lub uchylenia postępowania upadłościowego, a także uchylenia ubezwłasnowolnienia, zniesienia separacji między małżonkami powstaje wspólność majątkowa.

Co z dziedziczeniem?

Obojętnie w jaki sposób małżonkowie wstąpią w ustrój rozdzielności majątkowej (czy to na podstawie umowy zawartej przed notariuszem czy to na podstawie orzeczenia sądu) rozdzielność majątkowa nie ma żadnego wpływu na dziedziczenie między małżonkami. Jest to umowa lub orzeczenie sądu, które ustalają relacje majątkowe małżonków za ich życia i na czas trwania zawartego przez nich związku małżeńskiego wobec czego w żadnej mierze nie przekreślają prawa do dziedziczenia zarówno z ustawy jak i też z testamentu.

Dobrze wiedzieć, że ustanowienie rozdzielności majątkowej nie wpływa w żaden sposób na inne wzajemne prawa i obowiązki wynikające z faktu pozostawania w związku małżeńskim. Małżonkowie w dalszym ciągu muszą wzajemnie się wspierać, pomagać sobie i łożyć na utrzymanie rodziny, którą razem założyli.

Magdalena Grzelak
Adwokat, mediator sądowy
Kancelaria Adwokacka w Płocku
ul. Sienkiewicza 67 lok. 3, 09-402 Płock
669-996-637 lub 507-177-989

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *