Płock

Czy miasto sprzeda działkę? Może posłucha tym razem mieszkańców?

Miasto chce sprzedać budynek przy 3 Maja 18, a właściwie teren, na którym on stoi. Z takim pomysłem nie zgadza się Rada Mieszkańców Osiedla Kolegialna. Tematem na jutrzejszej sesji mają zająć się radni miejscy, radni osiedlowi chcą, by ten punkt znieść z porządku obrad. Mieszkańcy osiedla chcą dyskusji na temat kierunków dalszego rozwoju osiedla w poszanowaniu ładu przestrzennego i w duchu rozwoju zrównoważonego oraz bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców.

W piśmie przesłanym do naszej redakcji RMO Kolegialna pisze:

„Uchwała ignoruje głos mieszkańców osiedla i członków RMO Kolegialna, którzy wielokrotnie apelowali do Pana Prezydenta i podległych mu urzędników o powstrzymanie prywatyzacji przestrzeni publicznej, wskazując konkretne zagrożenie jakie niesie za sobą sprzedaż tej działki bez kontroli społecznej. Wskazaliśmy też, lepsze ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i zrównoważony rozwój miasta, rozwiązania, składając je jako wniosek inwestycyjny do Otwartego Katalogu Inwestycji Miejskich dotyczące tej działki. Obawiamy się dalszego „zagęszczenia” już mocno zurbanizowanej przestrzeni, wzrostu liczby aut, dla których nie będzie miejsc parkingowych (nie ma już dla obecnych), wzrostu poziomu hałasu i zanieczyszczenie powietrza, obniżenie komfortu życia mieszkańców. Działka pełni również ważną funkcję w komunikacji wewnątrz osiedlowej, a w projekcie uchwały nie ma ani słowa o zapewnieniu obsługi drogowej dla mieszkańców osiedla. Brak też wytycznych dla nowego nabywcy.”
Jak zaznaczają mieszkańcy osiedla informację o pomyśle miasta otrzymali od Artura Zielińskiego – zastępcy Prezydenta Płocka. Wynika z niej, że koszty rozbiórki budynku znajdującego się na działce 603/12 (przy 3 Maja 18) są zbyt duże.
„Czy jednak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, jedynym kryterium są pieniądze? Czy zgodnie z art 68 Konstytucji RP władze publiczne nie są „obowiązane do (…) zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska”, „kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju” (art. 5 Konstytucji RP)?

Domagamy się od władz miasta, podejmowanie tak poważnych decyzji w oparciu o analizy ilościowe i jakościowe (zagęszczenia i organizacji populacji mieszkańców, wpływu indeksu postojowego na deficyt miejsc parkingowych i przestrzeni biologicznie czynnej, badania emisji spalin i sytuacji komunikacyjnej na osiedlu). Jako mieszkańcy śródmieścia mamy prawo żądać, aby urzędnicy w swych decyzja kierowali się dobrem obywateli już tu mieszkających, a priorytetem zarządzających miastem nie był wyłącznie zysk, ale również bezpieczeństwo i dobrostan mieszkańców. Brak racjonalnej polityki przestrzennej, opartej na analizie zarówno szans i zagrożeń, jak i weryfikacji skutków aktów prawnych, a w szczególności dwóch uchwał (765/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 roku dot. MPZP „Śródmieście-Wschód” oraz 482/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: programu realizacji miejsc postojowych dla pojazdów na terenie miasta Płocka) może i zapewne będzie skutkować podjęciem błędnej decyzji, której nie uda się cofnąć po sfinalizowaniu sprzedaży ww. działki. Skutki wspomnianych uchwał są na osiedlu Kolegialna silne odczuwane już dziś, o czym wiedzą mieszkający tu Płocczanie.”

Ponadto, jak zaznaczają mieszkańcy, trwa proces sporządzenia Planu ogólnego miasta Płocka. Do 28 czerwca 2024 są przyjmowane wnioski i RMO Kolegialna zamierza w tym przypadku złożyć stosowne pismo, a miasto – jak to zapisano na stronie plock.eu – „w celu prawidłowego rozwoju miasta z poszanowaniem zabytkowych wartości, ochrony terenów aktywnych przyrodniczo, zadbaniem o potrzeby mieszkańców i komfortu ich życia oraz zapewnieniem odpowiednich warunków dla rozwoju przedsiębiorstw” będzie zobowiązane go przyjąć i rozpatrzeć. Podejmując uchwałę teraz Rada Miasta Płocka zablokuje nasze działania, nie dbając „o potrzeby mieszkańców i komfortu ich życia” oraz bezpieczeństwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *