Powiat PłockiSłupno

Można składać wnioski o stypendia

Do 15 lipca mieszkańcy Gminy Słupno mogą składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024. Stypendia przyznawane są:

  • szczególnie uzdolnionym uczniom klas IV – VIII z terenu gminy Słupno, uczęszczającym do szkół podstawowych,
  • szczególnie uzdolnionym uczniom klas IV – VIII spoza terenu gminy Słupno, uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Słupno.

Aby ubiegać się o stypendium należy spełnić łącznie oba warunki:

  • uzyskać średnią ocen na świadectwie z ostatniego roku szkolnego co najmniej 5.0. oraz jednocześnie w ostatnim roku szkolnym być uczestnikiem konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Ważne jest, by wnioski o przyznanie stypendium miały załączniki dokumentujące osiągnięcia ucznia w ostatnim roku szkolnym tj. udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Bez tych dokumentów nie będą rozpatrywane. Fakt uczestnictwa w konkursach i olimpiadach przedmiotowych może być potwierdzony przez nauczyciela lub dyrektora szkoły.

Wniosek o przyznanie stypendium może składać:

  • wychowawca, dyrektor szkoły, nauczyciel prowadzący,
  • rodzic lub opiekun prawny ucznia,
  • stowarzyszenie, organizacja społeczna i pozarządowa.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Słupnie dołączając do niego:

  • poświadczoną przez szkołę za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego,
  • poświadczone przez szkołę za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia naukowe w danym roku szkolnym,
  • klauzulę informacyjną,
  • zgodę na wykorzystanie wizerunku.

Stypendia wypłacane będą w kwocie 200 zł dwa razy w roku szkolnym 2024/2025 tj. we wrześniu 2024 r. i w styczniu 2025 r. Informacje na temat stypendiów można uzyskać pod numerem telefonu 24-267-95-78

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *