Płock

Można złożyć wniosek do planu ogólnego miasta

Tylko do 28 czerwca 2024 roku można składać wnioski w procedurze sporządzania planu ogólnego miasta Płocka. Zachęcamy do uczestnictwa, każdy złożony wniosek będzie stanowił cenny materiał dla przyszłych analiz planistycznych i może mieć istotny wpływ na docelowy kształt naszego miasta.

Przypomnijmy czym właściwie jest plan ogólny. To zupełnie nowy rodzaj dokumentu planistycznego, wymagany ustawowo, który obejmować będzie obszar całego miasta z wyjątkiem terenów uznanych za tereny zamknięte. Zastąpi on dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Jest to bardzo ważny dokument, który będzie decydował o kierunkach rozwoju miasta na najbliższe lata. Głównym elementem planu będzie określenie, do których – z 13 uwzględnionych w ustawie stref planistycznych – zakwalifikowane zostaną poszczególne obszary miasta. Tym samym plan będzie wskazywał obszary miasta, w których powstaną osiedla mieszkalne, drogi, tereny produkcyjne i usługowe, stanowiące miejsca pracy czy zieleń oraz co równie ważne także tereny, które w związku z koniecznością ograniczania „rozlewania się” miast, zostaną wyłączone z możliwości zabudowy.

Jest to też doskonała okazja, aby zgłosić propozycje lokalizacji terenów zielonych i rekreacyjnych. Przypominamy, że w skład systemu zieleni miejskiej wchodzą tereny zieleni naturalnej, parki, skwery, zieleńce, ale także i ogrody działkowe. Tereny te są szczególnie istotne w kontekście przystosowania miasta do obecnych zmian klimatycznych. Dostrzegamy więc potrzebę zachowania i rozwoju tych przestrzeni. Cały teren miasta będzie analizowany pod kątem lokalizacji nowych terenów zielonych. Jednak nie mniej ważne są też propozycje i sugestie mieszkańców – wskazanie miejsc dla zieleni, które mogłyby najlepiej służyć mieszkańcom.

Plan ogólny stanowić będzie podstawę przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy, a więc będzie odgrywał istotną rolę w przypadku wszystkich działań inwestycyjnych na terenie Płocka. Bardzo ważne, by wnioski składane były za pośrednictwem obowiązkowego formularza dotyczącego aktu planowania przestrzennego. Każdy wnioskujący musi w nim wskazać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazać, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu, takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu. Nie podanie przedmiotowych danych skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Formularz w postaci papierowej dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 – wejście od ul. Zduńskiej, a w formie dokumentu elektronicznego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka pod adresem: https://nowy.plock.eu/plan-ogolny/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod adresem: https://nowybip.plock.eu/sprawa/0y7rk0PJ

Wnioski można składać w formie: papierowej – osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej) lub listownie na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej na adres wrm@plock.eu lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Płocka w trakcie sporządzania planu. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Referatem Polityki Przestrzennej Miasta za pośrednictwem Biura Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *