Gospodarka i społeczeństwo

Od lipca zmiana cen energii

Od 1 lipca obowiązywać będą przepisy wprowadzone w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Nowe regulacje wprowadzają m.in. bon energetyczny dla gospodarstw o niższych dochodach, a także w okresie drugiego półrocza br. cenę maksymalną za energię elektryczną. Ustawodawca zawiesił także na sześć miesięcy opłatę mocową. Przeciętne gospodarstwo domowe, które rocznie zużywa ok. 2 MWh energii, dzięki zawieszeniu opłaty zaoszczędzi przez pół roku 78,52 zł brutto.

Bon energetyczny

To jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone dla gospodarstw domowych. Kierowane jest do gospodarstw o niższych dochodach za 2023 rok, które najbardziej odczuwają zmiany cen. Wypłacane będzie w drugiej połowie 2024 r. Na wysokość świadczenia będzie miała wpływ liczba osób zamieszkujących we wnioskującym gospodarstwie domowym.

Kiedy i gdzie składać wnioski?

Wnioski o bon energetyczny będą przyjmowane w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku. Od momentu prawidłowego złożenia wniosku, samorządy będą miały 60 dni na ich rozpatrzenie. Następnie środki z bonu energetycznego zostaną przelane na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy pod koniec bieżącego roku lub na początku 2025 roku.

Wnioski można składać osobiście lub elektronicznie przez aplikację mObywatel.

Pisma należy kierować do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, odpowiednio do miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wzory wniosków dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych odpowiednich urzędów.

Kto otrzyma bon?

Do otrzymania bonu energetycznego kwalifikują się gospodarstwa spełniające określone kryteria dochodowe. Przepisy przewidują dwa progi dochodowe: do 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Bon otrzymają także emeryci pobierający świadczenia równe lub niższe od minimalnej emerytury.

Otrzymanie wsparcia będzie możliwe także, jeśli dochody przekroczą te progi. Jego wysokość zmniejszy się wtedy proporcjonalnie do nadwyżki. Obowiązywać będzie zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego wartość będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia z zachowaniem minimalnej kwoty wypłaty, która wynosi 20 zł.

Ile wyniesie wartość bonu?

Kwoty bonu energetycznego różnią się w zależności od liczby osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe. Wysokości stawek wyglądają następująco:

  • 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
  • 400 zł dla gospodarstw 2-3 osobowych,
  • 500 zł dla gospodarstw 4-5 osobowych,
  • 600 zł dla gospodarstw 6-osobowych i większych.

Rząd przewidział także specjalne wsparcie dla tych gospodarstw, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystują energię elektryczną. Często ponoszą one najwyższe koszty zużycia energii – jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w Polsce dotyczy to około 5% domów. W tych przypadkach kwoty bonu zostaną podwojone i wyniosą od 600 zł do 1200 zł, w zależności od liczby mieszkańców.

Zwolnienie z opłaty mocowej

Kolejną kwestią zagwarantowaną w ustawie jest zawieszenie pobierania opłaty mocowej od gospodarstw domowych na okres sześciu miesięcy. Opłata mocowa należy do tzw. opłat dystrybucyjnych. Warto wiedzieć, że wysokość opłaty mocowej ustala prezes URE. Jest ona zależna od zużycia energii elektrycznej i wynosi miesięcznie:

  • 2,66 zł netto dla gospodarstw domowych zużywających do 0,5 MWh rocznie,
  • 6,39 zł netto w przypadku zużycia 0,5–1,2 MWh,
  • 10,64 zł netto dla odbiorców zużywających 1,2–2,8 MWh,
  • 14,90 zł netto dla zużywających powyżej 2,8 MWh rocznie.

Dzięki zniesieniu opłaty mocowej gospodarstwa domowe przez pół roku zaoszczędzą więc od 19,63 zł do nawet 109,96 zł brutto. Przeciętne gospodarstwo domowe, które rocznie zużywa ok. 2 MWh energii, zaoszczędzi przez pół roku 78,52 zł brutto.

Maksymalne stawki za energię

Co w przypadku z gospodarstw domowych, które nie otrzymają bonu energetycznego? Do końca roku 2024 r. dla tej grupy klientów będzie obowiązywać maksymalna cena za energię elektryczną bez względu na zużycie. Cena maksymalna została również określona dla: instytucji samorządowych, podmiotów użyteczności publicznej, np. szkół, żłobków, szpitali oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Stawki ustalono na poziomie 500 zł/MWh (0,5000 zł netto za kWh) dla gospodarstw domowych, czyli 0,6212 zł/kWh brutto (cena zawiera 23% podatku VAT i podatek akcyzowy)  – oraz na poziomie 693 zł/MWh (0,6930 zł netto za kWh) dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów użyteczności publicznej, a także dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *