Akademia Mazowiecka w PłockuPłock

Kierunek lekarski w Akademii Mazowieckiej w Płocku – gwarancja wysokiej jakości i stabilności

Akademia Mazowiecka w Płocku od samego początku swojego istnienia kładzie ogromny nacisk na zapewnienie najwyższych standardów kształcenia. Kierunek lekarski jest prowadzony zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program studiów uwzględnia najnowsze osiągnięcia medycyny, nauk podstawowych, przedklinicznych oraz dowody naukowe w ich zakresach, a także oczekiwania studentów, ich przyszłych pacjentów i pracodawców.

Uwzględnia również holistyczne podejście do pacjenta jego rodziny /opiekuna z jednoczesnym poszanowaniem praw pacjenta, przestrzeganiem zasad etyki zawodowej, a także umiejętność właściwej komunikacji intepersonalnej. Przygotowuje studentów do współpracy zespołowej poprzez zajęcia interprofesjonalne (dla mieszanych grup studenckich z różnych kierunków studiów, np. lekarskiego, pielęgniarstwa, położnictwa, kosmetologii).

Akredytacja i kontrola jakości

Akademia Mazowiecka w Płocku rozpoczęła kształcenie na kierunku lekarskim w roku akademickim 2023/2024 na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Uchwała nr 598/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej spełnienia warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz związku studiów ze strategią uczelni w ramach postępowania z wniosku Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku lekarskim na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego przez Ministra Edukacji i Nauki pod sygn. DSW-WSM.8014.42.2022.6.AS) oraz pozwolenia Ministra Edukacji i Nauki (DSW – WSM.8014.42.2022.11.AS z dnia 05 sierpnia 2022 r.), a także w ramach limitu przyjęć przyznanego przez Ministra Zdrowia. Kształcenie jest realizowane zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza (Dz. U. 2019, poz. 1573), ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (i aktami wykonawczymi do ustawy) oraz odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia. Aktualnie trwa rekrutacja na studia na rok akademicki 2024/2025. Studia te będą realizowane w oparciu o nowy standard kształcenia (Dz. U.2023, poz. 2152)

Nowoczesna infrastruktura i wyposażenie

Akademia Mazowiecka w Płocku spełnia kryteria, w tym również zaplecza dydaktycznego, do realizacji kształcenia na kierunku lekarskim. Uczelnia dysponuje doskonale wyposażoną bazą dydaktyczną, oferując nowoczesne warunki studiowania, m.in. pracownie przedkliniczne, prosektorium, laboratoria, pracownie odzwierciedlające oddziały szpitalne, pracownie diagnostyczne czy centra symulacji medycznych. Infrastruktura jest nadal doskonalona, rozbudowywana i doposażana w takim zakresie, aby każdy student mógł osiągnąć wszystkie efekty uczenia się objęte programem studiów i wynikające ze standardu kształcenia.

Zajęcia są realizowane zgodnie z zasadami sekwencyjności – najpierw teoria, następnie ćwiczenia laboratoryjne we właściwych pracowniach, przykładowo zajęcia z biofizyki dotyczące wyznaczania osi elektrycznej serca – elektrokardiografia (EKG), po zapoznaniu z teorią studenci w pracowni są zapoznani z aparatami EKG i monitorami pacjenta, ich mechanizmami działania, strukturą zapisu ekg; mają również symulację zapisu ekg z wykorzystaniem aparatu ekg oraz na monitorze pacjenta (symulatora wysokiej wierności). Każdy ze studentów ma możliwość technicznego wykonania badania i analizy poszczególnych elementów zapisu ekg w zakresie zgodnym z efektami uczenia się przypisanymi do zajęć z biofizyki. Taka sekwencyjność dotyczy również, m.in. zajęć z anatomii: 1. wykłady – 2. (2a) ćwiczenia na wirtualnym stole anatomicznym i (2b) z wykorzystaniem aparatu USG – 3. zajęcia w prosektorium.

Akademia Mazowiecka w Płocku posiada dwa bardzo dobrze wyposażone centra symulacji medycznych, z których dotychczas korzystały kierunki: pielęgniarstwo i położnictwo, aktualnie doposażone w zakresie właściwym dla kierunku lekarskiego (pracownie: ratunkowa, badania fizykalnego, pediatryczna, umiejętności pielęgniarskich, umiejętności technicznych, egzaminu OSCE z odrębnym pomieszczeniem nadzoru, wysokiej wierności z odrębną sterownią, BLS i ALS z odrębną sterownią, prebriefingu i debriefingu z nadzorem audio – video do sal symulacyjnych, sala porodowa, sala położniczo – ginekologiczna ) oraz sale w nowo wyremontowanym skrzydle (sala ALS – trzystanowiskowa i sala SOR). Dodatkowo w nowo budowanym skrzydle (termin ukończenia inwestycji: jesień 2025r.) będą zlokalizowane: blok operacyjny (sala przedoperacyjna, sala operacyjna, sala pooperacyjna), strefa VR, gabinety badań endoskopowych, sala karetki z w pełni wyposażoną karetką w systemy ratownictwa medycznego oraz strefami udzielania pomocy przedszpitalnej, np. strefa domowa, strefa szkolna, strefa uliczna, strefa prób samobójczych itd. Docelowo dotychczasowe centra symulacji oraz wszystkie pracownie utworzone i tworzone zostaną włączone w strukturę wieloprofilowego centrum symulacji medycznych. Aktualne wyposażenie centrów symulacji i sal symulacyjnych w trenażery, fantomy, symulatory wysokiej wierności, a także nowoczesny sprzęt i materiały (analogiczne jak w warunkach rzeczywistych podmiotów leczniczych do realizacji świadczeń) umożliwiają studentom kierunku lekarskiego osiągnięcie efektów uczenia się, a ich bieżące doposażanie i rozbudowa zwiększą jeszcze tę możliwość na wyższych latach studiów.

Wykwalifikowana kadra dydaktyczna

Jakość kształcenia na kierunku lekarskim w Akademii Mazowieckiej w Płocku nie była by możliwa bez zaangażowanej i wykwalifikowanej kadry badawczo – dydaktycznej. Nauczyciele akademiccy to doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie praktyczne i dydaktyczne oraz dorobek naukowy. Ich zaangażowanie w proces badawczo – dydaktyczny oraz indywidualne podejście do studentów stanowią fundament wysokiej jakości kształcenia.

Dalszy rozwój kierunku lekarskiego

Władze Akademii pragną zapewnić wszystkich zainteresowanych, że rozwój kierunku lekarskiego będzie kontynuowany. Uczelnia planuje dalsze doskonalenie programu studiów, wspieranie rozwoju naukowego i dydaktycznego nauczycieli akademickich; wspieranie studentów – merytoryczne/ dydaktyczne, organizacyjne, naukowe, socjalne, finansowe, psychologiczne; inwestycje w rozwój infrastruktury dydaktycznej i badawczej; poszerzenie współpracy z podmiotami leczniczymi w zakresie koncepcji studiów; kształcenia praktycznego studentów oraz rozwoju klinicznego i naukowego podmiotów; po szerzenie współpracy z zagranicznymi instytucjami akademickimi i medycznymi; metod i narzędzi oceny efektów uczenia się osiąganych przez studentów, efektywności wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na kierunku lekarskim. Wszystkie działania mają na celu zapewnienie studentom najlepszych warunków do nauki oraz przygotowanie ich do wyzwań zawodowych w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie medycyny.

Kierunek lekarski w Akademii Mazowieckiej w Płocku spełnia wszystkie niezbędne kryteria i wymagania, a Akademia Mazowiecka w Płocku pozostaje bardzo dobrym wyborem dla przyszłych lekarzy, pragnących zdobyć solidne wykształcenie i praktyczne umiejętności zgodnie z Evidence – Based Medicine oraz przygotowanie do prowadzenia badań naukowych i ich wykorzystania w działalności klinicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *