wtorek, 3 października 2023
Powiat Płocki

Powiat Płocki – jaka jest jego kondycja? Powstał raport za 2021 rok

Kondycja Samorządu Powiatu Płockiego tematem raportu za ostatni rok. Rozmawiano o nim na posiedzeniu Zarządu Powiatu Płockiego.

Powiat płocki składa się z 15 gmin (12 wiejskich i 3 miejsko-wiejskich). Zajmuje on obszar o powierzchni prawie 1,8 tys. km2, na którym zamieszkuje 108 811 osób (w 2019 – 109 539, w 2020 – 109 334).

Organem wykonawczym powiatu jest Zarząd, wyłaniany przez Radę Powiatu w Płocku, składający się z 5 osób: Starosty Płockiego (przewodniczącego gremium), Wicestarosty, 3 członków zarządu. W 2021 roku funkcje te sprawowali: Starosty Płockiego: Mariusz Bieniek (do 22 września 2021r.), Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz (od 22 września 2021r.) Wicestarosty: Iwona Sierocka. Członków Zarządu: Bogdan Banaszczak, Paweł Bogiel, Paweł Jakubowski (do 22 września 2021r.), Apolinary Gruszczyński (od 22 września 2021r.) Organem stanowiącym i kontrolującym jest Rada Powiatu w Płocku, składająca się z 23 radnych: Przewodniczącego Rady Powiatu w Płocku – Lecha Dąbrowskiego, Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu w Płocku – Magdaleny Woi. Radnych (obecnych): Bogdana Banaszczaka, Pawła Mariusza Bogla, Anny Dębskiej-Gutkowicz, Apolinarego Gruszczyńskiego, Macieja Jana Jabłońskiego, Elżbiety Anny Jachimiak, Pawła Jakubowskiego, Stefana Jakubowskiego, Bogusława Jankowskiego, Magdaleny Kołodziejskiej, Piotra Jerzego Kostrzewy, Ewy Kowalak, Marleny Mazurskiej, Bogdana Matczaka, Marty Magdaleny Michalak, Marcina Huberta Piotrowskiego, Małgorzaty Purcelewskiej, Piotra Adama Skorupskiego, Krzysztofa Tomasza Szumskiego, Pawła Tokarskiego i Waldemara Zawadzkiego.

Najliczniejszymi pod względem ilości mieszkańców gminami na terenie powiatu (plasującymi się na podium) są odpowiednio: Stara Biała – 11 600 osób; Gąbin – 10 780 osób; Bielsk – 8 883 osób. Dochody powiatu płockiego w 2021 roku zrealizowano na kwotę 142 996 893,31 zł. Znaczna część budżetu została przeznaczona na inwestycje drogowe – 9 876 017,85 zł.

Inwestycje drogowe w 2021 roku:

 • przebudowano / wyremontowano 23,736 km dróg powiatowych
 • przebudowano / wyremontowano 3,596 km chodników
 • Inwestycje drogowe w 2022 rok (na które przetargi rozstrzygnięto w 2021r.):
 • przebudowa 11 537 km dróg powiatowych
 • przebudowa 3,23 km chodników
 • długość projektów dróg/ chodników do wykonania w 2022 roku na podstawie postępowań przetargowych w 2021 roku – 30 627 km

Powiat Płocki przeprowadzał szereg inicjatyw realizując poszczególne strategie rozwojowe i wykorzystując liczne dofinansowania zewnętrzne w ramach dostępnych grantów i konkursów. Realizowano m.in.:

 • Powiatową Strategię Rozwoju Powiatu Płockiego na lata 2014-2020
 • Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023
 • Program Aktywności Lokalnej na lata 2021-2023
 • Rodzina 500+
 • Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021
 • Program współpracy Powiatu Płockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 • Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2020-2025
 • Powiatowy Program Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie płockim na lata 2020-2025
 • Powiatowy Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie płockim na lata 2019-2024
 • Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu płockiego na lata 2019-2032

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna to akcja niezwykle popularna na terenie powiatu płockiego (obejmuje gminy: Gąbin, Bulkowo, Mała Wieś, Słupno, Drobin, Bielsk, Łąck, Nowy Duninów, Brudzeń Duży, Wyszogród, Staroźreby), w ramach której w 2021 roku udzielono 1026 porad (798 osobom pomocy prawnej, 228 osobom poradnictwa obywatelskiego) – dotychczasowy rekord.

W 2021 roku w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych powiatu załatwiono 138 538 spraw indywidualnych. Dla porównania w 2020 roku było to 120 066 spraw. Dziennie rozpatrywano zatem aż 549 spraw indywidualnych (w tym około 267 decyzji). Najwięcej spraw zrealizował Wydział Komunikacji – 52 092, następnie Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 37 532 oraz Powiatowy Urząd Pracy – 22 684.

Powiat Płocki aktywnie współpracuje z jednostkami ochotniczych straży pożarnych. W 2021 roku Powiat Płocki zwrócił się z wnioskami o doposażenie 16 jednostek z terenu 6 gmin powiatu, dzięki czemu OSP zostały doposażone m.in. w sprzęt ratowniczo-gaśniczy w postaci prądownic wodnych, pilarek spalinowych oraz narzędzi ratowniczych typu Hooligan. Ponadto przekazano ponad 900 masek filtracyjnych, pełno-twarzowych.

Bezrobocie w powiecie płockim na koniec 2021 roku wyniosło 10,5%. Na dzień 31.12.2021r. zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku było 3 907 osób, z czego 2 348 stanowiły kobiety. Najwięcej bezrobotnych było w Mieście i Gminie Gąbin – 359 osób, na drugim miejscu jest Gmina Bielsk – 358 osób, podium zamyka Gmina Stara Biała – 336 osób. Istotne, że dochodzimy znów do momentu z grudnia 2019 roku, kiedy to mieliśmy najniższe bezrobocie w historii czyli 10,2%, po którym nastąpił wzrost spowodowany pandemią.

To jedynie kilka najważniejszych informacji z Raportu o Stanie Powiatu Płockiego za 2021 rok. Raport szczegółowy jest dostępny na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Płocku. Omawia on szczegółowo wszystkie działania, jakie realizował Powiat Płocki w 2021 roku. Wiele danych podanych jest w podziale na poszczególne gminy, także warto zajrzeć w wolnej chwili by dowiedzieć się więcej o kondycji naszego Powiatu Płockiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *