niedziela, 3 marca 2024
Gospodarka i społeczeństwo

Do 25 sierpnia można ubiegać się o pieniądze na remont dróg

Wojewoda Mazowiecki ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, planowanych do realizacji od 2023 r. Wnioski mogą dotyczyć budowy (w tym rozbudowy), przebudowy lub remontu dróg gminnych lub dróg powiatowych wraz z ich skrzyżowaniami oraz skrzyżowaniami z innymi drogami publicznymi. Dla województwa mazowieckiego na rok 2023 przyznane zostały środki w wysokości 292 510 884,01 zł. Gminy i powiaty zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach Funduszu mogą składać wnioski do 25 sierpnia br.

W ramach Funduszu dofinansowaniu podlegać będą koszty kwalifikowane zadania, w szczególności związane z wykonaniem robót budowlanych, a także innych prac w pasie drogowym drogi zgłoszonej do dofinansowania, służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub dotyczących jej wyposażenia technicznego, z wyłączeniem robót, stanowiących jej bieżące utrzymanie. W ramach naboru można zgłosić do dofinansowania wyłącznie zadania, których termin rozpoczęcia przypada na rok 2023.

Gminy mogą złożyć jeden wniosek i otrzymać środki na dofinansowanie jednego zadania, natomiast powiaty ziemskie oraz miasta na prawach powiatu mogą złożyć dwa wnioski i otrzymać dofinansowanie na realizację dwóch zadań, przy czym w przypadku zadań zgłoszonych przez miasta na prawach powiatu, każde z nich musi dotyczyć drogi/dróg innej kategorii.

Wniosek o dofinansowanie może złożyć jedynie ustawowy zarządca drogi (w dniu złożenia wniosku), odpowiednio: dla dróg powiatowych – zarząd powiatu, prezydent miasta na prawach powiatu, dla dróg gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta) oraz prezydent miasta na prawach powiatu.

Wnioski można składać osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Dopuszcza się również składanie wniosków za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), jednakże konieczne jest wówczas zapewnienie prawidłowych podpisów kwalifikowanych osób uprawnionych do jego złożenia oraz czytelności wszystkich składanych dokumentów, a w szczególności mapy poglądowej.

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa w dniu 25 sierpnia br. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego, o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *