Tona za 2000 zł. Można składać wnioski o zakup opału

W gminach powiatu płockiego trwają zapisy na kupno węgla na preferencyjnych warunkach. W sumie będzie można kupić 3 tony – do końca roku 1500 kg, kolejne 1500 do 30 kwietnia 2023 roku. Gminy opublikowały wzory wniosków dla osób zainteresowanych kupnem opału.

20 września 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa przewiduje możliwość ubiegania się o wypłatę dodatku tzw. podmiotom wrażliwym. Na jej podstawie, o jednorazowy dodatek mogą się ubiegać podmioty:

1. które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności,

2. których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Podmioty, które chcą się ubiegać o przyznanie dodatku winny wypełnić wniosek, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. z 2022 r, poz. 1976).

Źródło spalania paliw musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek wyniesie 40 procent różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat. Wnioskodawca musi przedstawić dokument potwierdzający ilość i cenę paliwa zakupioną w bieżącym roku. Dokumenty te powinny obejmować co najmniej 50 procent rocznej ilości paliwa przyjętego do obliczenia średniego rocznego zużycia.

Wypełniony wniosek należy złożyć do 30 listopada 2022 r w Urzędzie Gminy lub w GOPS w której mieszka zainteresowany.

Do wniosku należy dołączyć:

• Potwierdzenie zgłoszenia pieca do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

• Faktury Potwierdzające zakup opału za 2020, 2021 oraz 50% kosztów z 2022r

• Oryginały lub kopie dokumentów (potwierdzone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem), potwierdzające uprawnienia do reprezentowania podmiotu.

• Zestawienie zgromadzonych faktur przedstawionych w pkt. 2

Kilka rodzin pod jednym adresem, co wtedy?

„W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022r nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach (…) wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwania pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywania przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. (…)”,

Wnioskodawcy, którzy do dnia 2 listopada br. otrzymali decyzję odmowną lub informację o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia, w sprawie wypłaty dodatku węglowego mogą ponownie ubiegać się o to świadczenie.

Termin składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego upływa 30 listopada 2022 roku.

WAŻNE:

Wnioski mogą składać osoby, którym został przyznany dodatek węglowy. Pojedyncze gospodarstwo domowe może zakupić 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 r. oraz kolejne 1,5 tony węgla do 15 kwietnia 2023 roku. O zakup nie mogą ubiegać się te gospodarstwa domowe, które kupiły już węgiel na zasadach preferencyjnych (np. poprzez sklep PGE) w cenie niższej niż 2000 zł za tonę.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, należy wówczas pamiętać, że wniosek winien zostać podpisany za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego (przesłanie skanu wniosku mailem nie wypełnia warunków przesłania wniosku drogą elektroniczną).

Maksymalna cena za 1 tonę węgla będzie wynosić 2.000 zł

Cena zakupu węgla nie będzie obejmowała jego transportu z punktu dystrybucji do gospodarstwa. Węgiel nie będzie workowany

Ważna informacja – realizacja wniosków będzie zależała od dostępności węgla dla gmin. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Urzędu.

Jeśli składając wniosek nie podasz wymaganych informacji lub go nie podpiszesz zostaniesz wezwany(a) do uzupełnienia wniosku, co znacznie wydłuży procedurę zakupu.
Złożenie wniosku w formie elektronicznej wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Wzory wniosków dostępne są na stronach internetowych m.in. Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie, Radzanowie, Łącku, Gąbinie, Nowym Duninowie, Starej Białej, Bodzanowie, Bielsku, Słupnie, Małej Wsi, Wyszogrodzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *