wtorek, 5 marca 2024
Powiat PłockiSłupno

Gmina Słupno ma nowy program osłonowy dla mieszkańców

Nowy program osłonowy w gminie Słupno stwarza możliwość przyłączenia się mieszkańców do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Mając na względzie konieczność przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, koszty realizacji przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej oraz fakt, że inwestycje te będą służyć ochronie środowiska (likwidacja często nieszczelnych zbiorników bezodpływowych) Rada Gminy Słupno podjęła decyzję o uchwaleniu programu osłonowego, który zakłada dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącej lub będącej w trakcie budowy sieci kanalizacyjnej.

DLA KOGO WSPARCIE?

Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Słupno faktycznie zamieszkujących na nieruchomości, do której ma być wykonane przyłącze, spełniających następujące warunki:

1) dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej tj. ,

2) posiadają tytuł prawny do tej nieruchomości, w tym zgodę współwłaścicieli jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem,

3) posiadają wydane warunki przyłączenia do sieci wydane przez zarządcę sieci,z którym będzie podpisana umowa na odprowadzenie ścieków.

CEL PROGRAMU

Pomoc udzielana będzie na: pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej oraz pokrycie kosztów związanych wykonaniem przyłącza do obiektu mieszkalnego z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

GDZIE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

Pomoc udzielana będzie w formie zasiłku celowego w trybie i na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Warunkiem uzyskania pomocy jest:

1) złożenie wniosku o przyznanie świadczenia na dany cel w Centrum Usług Społecznych w Słupnie;

2) przedłożenie pozytywnie zweryfikowanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej oferty cenowej brutto na wykonanie dokumentacji projektowej, w przypadku wniosku o świadczenie na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej;

3) przedłożenie pozytywnie zweryfikowanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej oferty cenowej brutto na wykonanie przyłącza opracowanej na podstawie dokumentacji projektowej, załączonego kosztorysu ofertowego wykonanego przy pomocy programu NORMA PRO z aktualnymi stawkami cen Wydawnictwa SECOCENBUD, w przypadku wniosku o świadczenie na pokrycie kosztów wykonania przyłącza;

4) przedłożenie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej wraz z podanym numerem rachunku bankowego wykonawcy;

5) przedłożenie umowy z wykonawcą przyłącza wraz z podanym numerem rachunku bankowego wykonawcy.

Pozytywna weryfikacja dokumentacji jest warunkiem otrzymania świadczenia.

KIEDY SKŁADAĆ WNIOSKI?

Wnioski należy składać w Centrum Usług Społecznych w Słupnie od 1 stycznia 2023 roku. Pomoc będzie udzielana według kolejności składania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją, do wyczerpania limitu środków finansowych na realizację programu w danym roku. Wnioski, które nie otrzymają dofinansowania w danym roku, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w roku następnym. Wnioski te uzyskają dofinansowanie, o ile nadal będą spełnione warunki określone w programie.

JAKIE DOFINANSOWANIE?

Wysokość przyznanej pomocy stanowić może do 90%kosztów wynikających z pozywanie zweryfikowanej oferty, nie więcej jednak niż 3 000,00zł. Zmiana kosztów po dniu wydania decyzji nie wpływa na kwotę przyznanej pomocy. Jednocześnie łączna wysokość pomocy przyznanej w ramach niniejszego programu nie może przekroczyć kwoty 3 000,00zł na nieruchomość, na której ma być wybudowane przyłącze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *