środa, 22 maja 2024
Gospodarka i społeczeństwo

Można ubiegać się o środki na remonty dróg

Wojewoda Mazowiecki ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, planowanych do realizacji od 2023 r. Gminy i powiaty zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach Funduszu mogą składać wnioski do 3 kwietnia.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla województwa mazowieckiego na rok 2023 przyznane zostały środki w wysokości 111 470 558,58 .

Wnioski mogą dotyczyć zadań polegających na budowie (rozbudowie), przebudowie, remoncie dróg gminnych lub dróg powiatowych wraz z ich skrzyżowaniami oraz skrzyżowaniami z innymi drogami publicznymi, które mają na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Zadania mogą dotyczyć budowy, przebudowy lub remontu dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, peronów przystankowych wraz z dojściami do tych peronów.

Dofinansowaniu podlegać będą koszty kwalifikowane zadania, w szczególności związane z wykonaniem robót budowlanych, a także innych prac w pasie drogowym drogi zgłoszonej do dofinansowania służących poprawie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu lub dotyczących jej wyposażenia technicznego, z wyjątkiem robót w zakresie jezdni. Dofinansowaniu nie podlegają koszty robót stanowiących bieżące utrzymanie drogi.

W ramach naboru można zgłosić do dofinansowania wyłącznie zadania, których termin rozpoczęcia przypada na rok 2023, a przewidywany termin ich realizacji nie przekracza 12 miesięcy.

Każda jednostka samorządu terytorialnego może złożyć jeden wniosek i otrzymać środki na dofinasowanie jednego zadania.

Wnioski można składać osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Dopuszcza się również składanie wniosków za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), jednak konieczne jest zapewnienie prawidłowych podpisów kwalifikowanych osób uprawnionych do jego złożenia oraz czytelności wszystkich składanych dokumentów, a w szczególności mapy poglądowej. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 1 kwietnia br.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *