Powiat Płocki

Do 6 000 zł dofinansowania z programu Moja Woda

Jak połączyć przyjemne z pożytecznym? Ruszyła trzecia edycja rządowego programu “Moja Woda”. Można dostać nawet 6 tys. dofinansowania. Na co? Na oszczędzanie wody.

O dotacje mogą ubiegać się właściciele, współwłaściciele i użytkownicy domów jednorodzinnych. Dofinansowanie wyniesie do 80% kosztów stworzenia zbiornika retencyjnego. Program “Moja woda” ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie nieruchomości z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych lub roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono niebieskiej infrastruktury.

Kto może ubiegać się o pieniądze?

Beneficjentem programu są osoby będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaściciel oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

Dofinansowanie w formie dotacji – maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych instalacji może wynieść nie więcej niż 6 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

koszty kwalifikowane: zakup, dostawa, montaż, budowa, rozbudowa, uruchomienie instalacji:

  • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych);
  • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemność minimum 2m3;
  • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte);
  • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń;
  • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowej (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup oraz zainstalowanie komponentów i adaptacji istniejących instalacji, które będą trwałą częścią systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogrodów.

Minimalna wartość kwalifikowanego zakresu przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie – 2 tys. zł.

Sposób składania wniosków

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  1. Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie www.wfosigw.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie.
  2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 3.x.x), dostępny po lewej stronie w zakładce „MOJA WODA (FORMULARZ WNIOSKU). Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
  3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.
  4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć:

w wersji papierowej dosiedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (centrala):

ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa tel. (22) 504 41 00, fax (22) 504 41 39

Wydział Zamiejscowy w Płocku

ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock tel. (24) 231 33 80, fax (24) 231 33 85

Obsługuje powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, sochaczewski, żyrardowski, nowodworski

albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Wypłata dofinansowania

W przypadku pozytywnej decyzji w sprawie dofinansowania, Beneficjentowi zostaje przesłane pismo ( z wykorzystaniem operatora pocztowego lub przy użyciu poczty elektronicznej ) z informacją o przyznaniu dofinansowania na warunkach określonych we wniosku o dofinansowanie. Odebranie pisma będzie stanowiło zawarcie umowy .

Wypłata przyznanego dofinansowania nastąpi po przedłożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność, zgodnego z formularzem zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu wraz z wymaganymi załącznikami w szczególności, kopiami faktur/rachunków lub innymi równoważnymi dokumentami księgowymi poświadczonymi „za zgodność z oryginałem” wraz z dowodami zapłaty (jeśli płatność nie była dokonana gotówką), kserokopią protokołu odbioru końcowego ( poświadczoną „za zgodność z oryginałem” ) lub protokołem z samodzielnego montażu, dokumentacją fotograficzną realizowanego przedsięwzięcia ( wykonaną na różnych etapach realizacji). Beneficjent powinien złożyć prawidłowo wypełnione i kompletne dokumenty do wypłaty w terminie do 31.07.2024 r. ( zakończenie przedsięwzięcia nie później niż do 30.06.2024 r. ) Brak złożenia prawidłowo wypełnionych i kompletnych dokumentów do wypłaty we wskazanym terminie może skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.

W przypadku nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, nie później niż w dniu złożenia dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

Wnioski o dotacje można składać do końca czerwca przyszłego roku. Szczegółowe informacje na stronie WFOŚiGW.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *