wtorek, 23 kwietnia 2024
Gospodarka i społeczeństwo

15 października wybory, czyli ABC wyborcy

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. O czym pamiętać, by tego dnia móc oddać głos?

Lokale wyborcze w Płocku będą czynne w godzinach 7:00-21:00. Wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze miasta Płocka są z urzędu ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały. Do każdego z obwodów głosowania przypisane są konkretne ulice z numerami budynków. Podział miasta na obwody głosowania został dokonany przez Komisarza Wyborczego w Płocku.

  • Udział w głosowaniu może wziąć obywatel polski, który:

– w dniu wyborów kończy 18 lat, posiada prawa wyborcze, jest wpisany do spisu wyborców przygotowanego do tego głosowania,

– nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem sądu,

– nie jest ubezwłasnowolniony,

– nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

  • Głosować w Płocku może wyborca ujęty w spisie wyborców sporządzanym dla stałego obwodu głosowania

– zameldowany na pobyt stały na terenie Płocka,

– stale zamieszkujący na terenie Płocka, na własny wniosek ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania,

– nigdzie niezamieszkały, stale przebywający na terenie Płocka, ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze miasta Płocka.

Wnioski o zmianę miejsca głosowania (dostępne pod tym linkiem: https://nowybip.plock.eu/sprawa/KOp2koDA) przyjmowane będą przez Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek – piątek 8.00-17.00. Wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

  • Wniosek o zmianę miejsca głosowania

Wyborca czasowo przebywający w Płocku w dniu wyborów, może wziąć udział w głosowaniu w Płocku jeżeli złoży jednorazowy wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wniosek należy złożyć w okresie od 1 września do 12 października do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów

– na piśmie z własnoręcznym podpisem,

– elektronicznie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl.

Wnioski o zmianę miejsca głosowania przyjmowane będą przez Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek – piątek 8.00-17.00. Wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

  • Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Aby móc głosować poza miejscem wpisania do spisu wyborców należy pobrać w urzędzie zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie o prawie do głosowania należy odebrać osobiście lub przez pełnomocnika po okazaniu dokumentu tożsamości. Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia jest pełnomocnictwem szczególnym, musi zatem jednoznacznie wskazywać, że uprawnia pełnomocnika do tej konkretnej czynności.

Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnej komisji obwodowej na terenie kraju, za granicą lub na polskim statku morskim – wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć w okresie od 1 września do 12 października.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są przez Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka:

  • Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek – piątek 8.00-17.00 – wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/
  • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej): poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.30, czwartek 9.00-17.30, piątek 9.00-15.30.

Zaświadczenie o prawie do głosowania można również odebrać w dowolnym urzędzie gminy. 

W żadnym wypadku nie należy niszczyć pobranego zaświadczenia o prawie do głosowania. Będzie ono niezbędne w celu oddania głosu również w miejscu stałego zamieszkania.  Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania jest wykreślany ze spisu wyborców w jego miejscu zamieszkania i może być dopisany do tego (albo innego) spisu wyborców tylko przedstawiając otrzymane zaświadczenie. Należy przy tym dodać, że w przypadku utraty wydanego zaświadczenia wydanie jego duplikatu nie jest możliwe, bez względu na przyczynę jego utraty/zniszczenia.

Z zaświadczeniem o prawie do głosowania nie trzeba dopisywać się do listy wyborców przed dniem głosowania. Na jego podstawie komisja wyborcza dopisze osobę do listy wyborców w niedzielę wyborczą i umożliwi głosowanie.

  • Głosowanie przez pełnomocnika

Pełnomocnictwa do głosowania może udzielić wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat lub wyborca z orzeczoną w stopniu znacznym lub umiarkowanym niepełnosprawnością.  W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborca składa wniosek o jego udzielenie, a osoba wskazana na pełnomocnika zgodę na jego przyjęcie. Do tych dokumentów należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności wyborcy (w przypadku wyborcy niepełnosprawnego). W sytuacji, gdy wyborca najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat orzeczenia nie przedstawia.

Wnioski o udzielenie pełnomocnictwa do głosowania można składać w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek – piątek 8.00-17.00, w terminie od 1 września do 6 października 2023 r.  Wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

  • Głosowanie korespondencyjne

Korespondencyjnie głosują wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 60 lat oraz wyborcy z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, bez ograniczenia wieku.  Do 2 października będą przyjmowane zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

  • Obywatel polski mieszkający na stałe za granicą

Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty ujmowani są w spisie wyborców sporządzanym przez konsula. Wpis następuje na podstawie wniosku wyborcy wniesionego do 5 dnia przed dniem wyborów do właściwego terytorialnie konsula. Wykaz polskich placówek dyplomatycznych, w których utworzone zostaną komisje wyborcze publikuje Państwowa Komisja Wyborcza na swojej stronie internetowej https://pkw.gov.pl/

Szczegółowe informacje, akty prawne oraz dokumenty do pobrania są dostępne i aktualizowane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka w zakładce Wybory do sejmu RP i Senatu RP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *