sobota, 18 maja 2024
Akademia Mazowiecka w Płocku

Pierwsza w historii rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Akademii Mazowieckiej w Płocku

Dobiegła końca pierwsza w historii Akademii Mazowieckiej w Płocku rekrutacja do Szkoły Doktorskiej. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej zakończyli pracę nad kwalifikacją kandydatów. Postępowanie rekrutacyjne odbywało się w drodze konkursu obejmującego przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami oraz analizę ich udokumentowanej działalności naukowej i organizacyjnej.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej ma na celu zarówno umożliwienie przygotowania rozprawy doktorskiej, spełniającej wymagania naukowe stawiane na tym poziomie, jak i uzyskanie kompetencji niezbędnych do przyszłej pracy o charakterze analitycznym, badawczym i dydaktycznym. Realizacja programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Mazowieckiej w Płocku gwarantuje uzyskanie efektów uczenia się na 8. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, co stanowi warunek konieczny do uzyskania stopnia naukowego doktora.

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Mazowieckiej w Płocku podzielono na trzy moduły:

Moduł zajęć podstawowych (P) – obejmuje kluczowe przedmioty z punktu widzenia przygotowania doktoranta do zrealizowania Indywidualnego Planu Badawczego i napisania rozprawy doktorskiej.

Moduł zajęć kierunkowych (K) – pozwala doktorantowi zrealizować przedmioty zasadnicze dla najistotniejszych obszarów, charakterystycznych dla nauk o polityce i administracji lub pedagogiki.

Moduł zajęć specjalistycznych (S) ukierunkowany jest na nabycie przez doktoranta umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań, charakterystycznych dla pracy na uczelni, czy też szerzej w środowisku naukowo-badawczym.

Większość zajęć prowadzona jest wspólnie dla wszystkich doktorantów, ale wybrane przedmioty ze względu na swoją specyfikę, realizowane są oddzielnie dla dyscypliny nauki o polityce i administracji oraz pedagogiki.

Doktoranci zostaną włączeni w poczet społeczności akademickiej podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2023/2024, która odbędzie się 10 października 2023 r. o godzinie 11:00 w auli Uczelni przy ul. Gałczyńskiego 28.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *