Nowy DuninówPowiat Płocki

Programy profilaktyczne dla mieszkańców gminy Nowy Duninów

Gmina Nowy Duninów zdobyła 252 000 zł na profilaktykę i wczesne wykrywanie osteoporozy, tj. 80% całkowitych kosztów programu. Dzięki środkom finansowym otrzymanym z Ministerstwa Zdrowia w  ramach dofinansowania z Subfunduszu rozwoju profilaktyki, wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego, do 2025 roku realizowany będzie program polityki zdrowotnej zaprojektowany do walki z chorobą zwaną cichym złodziejem kości – osteoporozą.

Pozostałe 20 % (63 000 zł brutto) całkowitych kosztów programu stanowić będzie wkład własny realizatora.

Celem głównym programu jest uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z  zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobiegania złamaniom osteoporotycznym, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne, wśród co najmniej 60% uczestników programu.

Szeroki wachlarz działań programowych, w tym między innymi edukacja zdrowotna, badanie narzędziem FRAX, pomiar BMD za pomocą DXA, lekarska wizyta podsumowująca, skierowany będzie do zamieszkujących gminę kobiet w wieku 40 lat i więcej oraz mężczyzn w  wieku 75 lat i więcej.

W roku bieżącym kontynuowany będzie również program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nowy Duninów. Na ten cel gmina Nowy Duninów pozyskała kwotę 109 200,00 zł, tj. 80% całkowitych kosztów programu z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wkład własny gminy wynosić będzie 27 300,00 zł.

Celem głównym programu jest zwiększenie, o co najmniej 20 % liczby mieszkańców gminy Nowy Duninów w wieku 50 r.ż. i więcej ze zidentyfikowanymi chorobami układu kostno- stawowego i  mięśniowego, u których w roku 2024 doszło do poprawy stanu zdrowia w  wyniku podjęcia działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych.

Wśród planowanych interwencji w ramach programu, znalazły się konsultacje mgr  fizjoterapii, zabiegi fizjoterapeutyczne, w tym: masaż klasyczny, kinezyterapia miejscowa (ćwiczenia bierne, izometryczne, czynno-bierne, samowspomagane, w odciążeniu, czynne, synergistyczne, oddechowe, wyciągi), elektrolecznictwo (jonoforeza, prądy TENS, elektrostymulacja, ultradźwięki miejscowe), leczenie polem elektromagnetycznym, światłolecznictwo (laseroterapia punktowa) oraz edukacja zdrowotna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *