Powiat PłockiSłupno

W Słupnie więcej za śmieci. Dlaczego?

Od 1 lipca wzrasta opłata za śmieci. Decyzję na ostatniej sesji podjęli Radni Gminy Słupno. Teraz będzie to 42 zł – przez ostatnie dwa lata było 38 zł. Radni zdecydowali również, że Gmina będzie dopłaci 500 tys. zł, tak by opłata była niższa.

Obowiązek wszystkich gmin w zakresie odbioru i unieszkodliwienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i obowiązuje od 2013 roku. Zgodnie z art. 6r w/w ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

 1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
 2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 3. obsługi administracyjnej tego systemu
 4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Postępowanie przetargowe na odbiór odpadów komunalnych

Padnie pytanie – czemu tak drogo? Bo w Gminie produkowanych jest też dużo śmieci. A przecież to od tonażu firmy odbierające odpady naliczają w dużej mierze stawki.

W 2023 roku, łączną ilość odebranych odpadów wyniosła 3905 Mg (średnio 325 Mg miesięcznie). To ponad 460 kg rocznie na mieszkańca. W porównaniu z rokiem 2022 r. to o 24 kg więcej na osobę.

W przetargu najniższą cenę zaproponowała firma PreZero. To 4.213.037,10 zł. Jest to średnio 951,66zł za Mg odpadów.

Jest to stawka porównywalna ze stawkami z przetargów w innych gminach. Natomiast czynnik, który kształtuje wysokość stawki w Gminie Słupno to znaczny coroczny wzrost ilości odbieranych ton odpadów komunalnych.

tłumaczą w gminie

Tak sytuacja “produkowania śmieci” wygląda w innych gminach powiatu płockiego.

Dotychczas obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy nie zapewnią zgodnie z art. 6r ust. 2 ww. ustawy pokrycia kosztów funkcjonowania systemu. Bilans systemu następuje dopiero przy stawce 48zł od osoby. Stąd w dniu 10 czerwca 2024r. na sesji Rady Gminy przyjęto nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • w  przypadku nieruchomości zamieszkałych, w wysokości 42,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
 • w  przypadku  nieruchomości  rekreacyjnych, w wysokości 260,00 zł rocznie od domku letniskowego na nieruchomości.

Uchwalenie w/w stawek opłat jest jednoznaczne z podjęciem decyzji o dopłacie z Budżetu Gminy do systemu gospodarowania odpadami pół miliona złotych.

Zwolnienie za prowadzenie kompostownika

Ponadto, właściciele nieruchomości zamieszkałych nadal mogą otrzymać zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Wysokość zwolnienia wynosi 20% od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 33,60zł miesięcznie od osoby.

Warto również zaznaczyć, że w Gminie Słupno od 2021 roku można dodatkowo uzyskać ulgę w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach programu „Słupieńskiej Karty Dużej Rodziny 3+” w wysokości 20% lub 10% w przypadku wstępnych.

W kalkulacji wysokości opłaty uwzględniono:

 • liczbę mieszkańców faktycznie i obecnie zamieszkujących gminę Słupno,
 • ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
 • koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Co możemy zrobić by zmniejszyć koszty ?

 • Rzetelne i uczciwe wypełniajmy deklaracje śmieciowe
 • Dążyć do zmniejszania ilości wytwarzanych odpadów komunalnych
 • Prowadzić przydomowy kompostownik, co pozwala zagospodarować bio odpady, które powstają w naszych gospodarstwach
 • Przedsiębiorcy winni przestrzegać zasady niemieszania odpadów z działalności gospodarczej z odpadami komunalnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *