Powiat Płocki

Można składać wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych

Do 30 listopada można składać wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła tj. peletu drzewnego, drewna kawałkowego lub innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG, oleju opałowego.

Wnioski papierowe o wypłatę dodatku są dostępne w urzędach poszczególnych gmin. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy, za pośrednictwem poczty, za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP

Termin składania wniosków to 30 listopada. Należy pamiętać, że wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. W przypadku, gdy wniosek złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG albo kocioł olejowy zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w terminie do 11 sierpnia 2022 r.

Od 12 sierpnia 2022 r. dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, która dokonała pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw – źródła ciepła wymienione lub nowe.

Wniosek o wypłatę dodatku będzie podlegał weryfikacji, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), informacji wskazanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Złożony wniosek podlega również weryfikacji w zakresie uzyskanych przez wnioskodawcę świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego, dodatku osłonowego, dodatku mieszkaniowego oraz danych zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *