Płock

Wzrosły ceny wody dla odbiorców w Płocku i Łącku

Dostaliście już informację o podwyżkach? Jeśli spółdzielnia mieszkaniowa dostarczyła informacje o podwyżce czynszu to niestety nie koniec. Wodociągi Płockie zmieniły stawki za wodę. Jak informują – zgodnie z decyzją z grudnia ubiegłego roku, którą wydał Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie skrócono okres obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina. Teraz stawki będą zmieniały się co roku.

Dotychczas opłaty w przypadku wody dla mieszkańców, na cele socjalno-bytowe, wynosiły 4,71 zł netto/5,09 zł brutto za m sześc., 3,91 zł netto/4,22 zł brutto stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc. Teraz będzie drożej. Na mniejsze rachunki mogą liczyć osoby, które zdecydują się na e-fakturę zamiast tradycyjnej papierowej. Tabela przedstawia stawki za metr sześcienny zużytej wody.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę do odbiorców:

Grupy 1, która obejmuje odbiorców zużywających wodę na cele zaopatrzenia ludności i cele socjalno-bytowe, zalicza się w szczególności:
– odbiorców zużywających wodę przeznaczoną do spożycia na cele gospodarstwa domowego  w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, lokalach mieszkaniowych i podobnych,
– odbiorców rozliczanych za wodę na cele socjalno-bytowe np.: sklepy, jednostki sfery budżetowej (służba zdrowia, oświata, policja, wojsko, administracja i inni), hotele, wodę do celów budowy, zakłady niezużywające wody na cele przemysłowe i produkcyjne,
– odbiorców wody tzw. „bezpowrotnie zużytej” (nieodprowadzanej po użyciu do kanalizacji) np.: ogrody, trawniki.

Grupy 2, która obejmuje odbiorców zużywających wodę na cele pozostałe, zalicza się w szczególności:
– odbiorców prowadzących działalność przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystanie jej do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi, lub na cele konfekcjonowania np. mleczarnie, masarnie, zakłady mięsne, zakłady drobiarskie, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, rozlewnie i wytwórnie napojów, produkcja leków i podobne oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą m.in.: zakłady chemiczne, budownictwo, hutnictwo, przemysł metalowy i podobne.

Grupy 3, która obejmuje odbiorców rozliczanych za ilość wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków do odbiorców:

Grupy 1 zalicza się odbiorców odprowadzających ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego,  zamieszkujący w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych.

Grupy 2 zalicza się odprowadzających ścieki komunalne, w szczególności:
– placówki sklepowe poza  galeriami handlowymi,
– działalność usługowa, gabinety lekarskie, rehabilitacyjne, działalność hotelowa/noclegowa – bez restauracji,
– budynki użyteczności publicznej,
– jednostki samorządu terytorialnego: (ochrona zdrowia i opieka społeczną, oświata i wychowanie, kultura i sztuka itp.),
– administracja państwowa i samorządowa,
– organizacje polityczne i społeczne oraz związki zawodowe, placówki naukowe,
– biura,
– instytucje kościelne i związki wyznaniowe,
– zakład karny,
– inne (niewymienione w grupie 1. i 3.).

Grupy 3 zalicza się odprowadzających ścieki przemysłowe powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością produkcyjną,  przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami bytowymi, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu; Odbiorcy usług, u których wystąpiło przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń wymienionych w zawartej umowie.

Warto zmienić formę wysyłki faktury z wersji papierowej na elektroniczną. Pozwoli to ograniczyć wydatki, ponieważ opłata abonamentowa jest niższa o 2,54 zł/mc, co w skali roku daje oszczędność w wysokości ok. 30 zł. Zmiany tej można dokonać bezpłatnie i jednorazowo zarówno drogą elektroniczną, jak i osobiście w Biurze Obsługi Klienta Wodociągów Płockich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *